J. J. Reichborns prospekt av Bryggen, 1768.
Utsnitt av Johan Joachim Reichborns «Prospect av Handels Contoiret udi Bergen», 1768.
Bilde: Fra Hildebrand Meyers Bergensbeskrivelse bind I

Byen med den lange og stolte historien

Bergens lange og stolte historie er synlig gjennom kulturminnene som omgir oss. De gir oss identitet og fellesskapsfølelse og skal forvaltes og foredles slik at de kan bringes videre i god stand.

Kulturminnene er vår felles arv.  De er også en ressurs som ikke kan fornyes dersom de går tapt. Kulturarven tilhører oss alle, men den tilhører også fremtidens generasjoner. 

Bergen er i utvikling og det planlegges og bygges i store deler av kommunen. Ønsket om bevaring av disse kan stille oss overfor store dilemma i endringsprosessene. Fortetting og transformasjon av historiske miljøer bæres fram av kravet om en bærekraftig ressursbruk, men fordrer kunnskap om og respekt for stedsidentitet bygget over lang tid.  Ved å bevare historiske strukturer og kulturminner som grunnpilarer i utviklingen, styrkes særpreget og opplevelsen av et trygt urbant miljø med røtter og tilhørighet. 

Kulturminner er ikke en fornybar ressurs. Kulturhistoriske verdier kan utfordres av vår tids krav og av ønsker hos dagens eiere og brukere. Det kreves god samhandling og løsningsorientert dialog basert på kunnskap. Kunnskapsbasert lokal kulturminneforvaltning krever også effektiv saksbehandling og kapasitet til formidling, systematisering og presentasjon av kulturhistorisk informasjon. Digitalisering og utvikling av innsynsløsninger har derfor en nøkkelrolle i fremtidsrettet kulturminnevern.

Oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Bergen finner du i vårt Kulturmiljøkart og i  "Identitet med særpreg" – Kulturmiljøplan for Bergen 2021-2025