Gå tilbake til:
Du er her:

Identitet med særpreg — kulturminnestrategi for Bergen

Kulturminnestrategien «Identitet med særpreg» utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument.

Forsiden av kulturminneplanen
Kultuminnestrategien ble vedtatt i juni 2019
Bilde: Byantikvaren

«Identitet med særpreg» gjenspeiler kulturminnenes viktige rolle og fellesskapsverdi i et samfunn i endring. Strategien fokuserer både på ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø og på mulighetene kulturminnene gir i utviklingen av Bergen

Strategien Identitet med særpreg er overordnet og gir retning for hvordan vi i Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom bærekraftig forvaltning av historiebærende elementer. 

Kulturminneplanen for Bergen vil bestå av tre deler:

  • en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk
  • en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og tematiske analyser
  • en handlingsdel som skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak

Sammen med del 2 og del 3 av Kulturminneplanen skal strategien:

  • bidra til fortetting med kvalitet
  • styrke Bergens særpreg
  • fungere som en tydelig og forutsigbar plattform for by- og stedsutvikling
  • være et utfyllende verktøy til § 8 byforming og arkitektur i Kommuneplanens arealdel
  • gi grunnlag for videre veiledning om prioritering, bevaring, ny bruk og arkitektonisk tilpasning i plan- og byggesaksbehandling
  • gi grunnlag for å søke tilskudd, blant annet fra fylkeskommunen
  • styrke forvaltningen av kommunale bygg og anlegg som kan bidra til identitet, særpreg og gi tidsdybde til sin bydel eller nabolag

Les saksdokumentene