Identitet med særpreg — kulturminnestrategi for Bergen

Kulturminnestrategien «Identitet med særpreg» utgjør første del av kommunedelplan for kulturmiljø i Bergen, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument.

Forsiden av kulturminneplanen
Kultuminnestrategien ble vedtatt i juni 2019
Bilde: Byantikvaren

«Identitet med særpreg» gjenspeiler kulturminnenes og kulturmiljøenes viktige rolle og fellesskapsverdi i et samfunn i endring. Strategien fokuserer både på ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø og på mulighetene de gir i utviklingen av Bergen

Strategidelen av “Identitet med særpreg” er overordnet og gir retning for hvordan vi i Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom bære-kraftig forvaltning av historiebærende elementer. 

Kulturminneplanen for Bergen består av tre deler:

  • en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk
  • en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og tematiske analyser
  • en handlingsdel som skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak

Sammen med del 2 og del 3 av Kulturminneplanen skal strategien:

  • bidra til fortetting med kvalitet
  • styrke Bergens særpreg
  • fungere som en tydelig og forutsigbar plattform for by- og stedsutvikling
  • være et utfyllende verktøy til § 8 byforming og arkitektur i Kommuneplanens arealdel
  • gi grunnlag for videre veiledning om prioritering, bevaring, ny bruk og arkitektonisk tilpasning i plan- og byggesaksbehandling
  • gi grunnlag for å søke tilskudd, blant annet fra fylkeskommunen
  • styrke forvaltningen av kommunale bygg og anlegg som kan bidra til identitet, særpreg og gi tidsdybde til sin bydel eller nabolag

Kulturminnestrategien - kortversjon:

1. I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen.

Dette gjør vi ved å:  

► 1.1. Bruke kulturminnenes egenverdi, og deres kulturhistoriske sammenheng, som en attraktiv ressurs i stedsutviklingen.

► 1.2. Ivareta viktige strukturer som vei, eiendom- og tomtestrukturer og forholdet mellom hus og hage.

► 1.3. Ivareta eksisterende bygninger og bygningsmiljø i fortettingsområder og la typologi, form og materialitet i det eksisterende være førende for nye tiltak.

► 1.4. Videreføre overordnet karakter, sammenheng og struktur og lany bebyggelse harmonere med omgivelsene.

► 1.5. La karakteristisk og stedegen materialbruk, skala, form og struktur være førende ved tiltak og områdeutvikling.

2. I Bergen skal kulturminneverdier ivaretas og forvaltes gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon.

Dette gjør vi ved å:  

► 2.1. Styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler.

► 2.2. Bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klima­ tilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn.

► 2.3. La bevaring, transformasjon og ny bruk være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon.

► 2.4. La kommunens egne eiendommer utvikles som gode forbildeprosjekter med overføringsverdi.

► 2.5. Inkludere eventuell rivning av eksisterende bygningsmasse i det totale klimagassregnskapet for nye tiltak.

3. I Bergen kommune skal forvaltning av kulturminner baseres på kunnskap og forståelse.

Dette gjør vi ved å:  

► 3.1. Kartlegge og identifisere kulturminner tidlig i plan- og bygge­ prosesser, og legge kunnskapen til grunn for planlegging og beslutning.

► 3.2. La digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner.

► 3.3. Synliggjøre behovet for forskningsbasert kunnskap og stimulere til samarbeid med de sterke kunnskaps- og forskningsmiljøene knyttet til universitet og høyskoler i byen.

► 3.4. Formidle kunnskap om kulturminner og kulturminnevern gjennom utarbeidelse av eksempelsamlinger, veiledere og kulturminnegrunnlag .

► 3.5. Dele og formidle kunnskap om kulturminner og kulturminnevern gjennom aktivt samarbeid og medvirkning med eiere, frivillige, lag og organisasjoner.

4. Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres.

Dette gjør vi ved å:  

► 4.1. Styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap.

► 4.2. Bidra og å støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom nasjonale og internasjonale nettverk og fora.

► 4.3. Forvalte den historiske bykjernen i Bergen på en måte som styrker og støtter opp under verdensarvens fremragende universelle verdier (Outstanding universal value, OUV)

► 4.4. Ivareta og løfte det eldste Bergen og de kulturhistoriske sammen­ hengene, frem gjennom en styrket innsats på formidling.

► 4.5. Vektlegge krav til kvalitet i middelalderbyen: Historiske element, skala, volum, bebyggelsesstruktur, materialbruk, håndverk og fargesetting skal være premissgivende ved istandsetting, bevaring og nye tiltak.

5. I Bergen skal innsatsen styrkes for å verne om og sikre vår kulturarv.

Dette gjør vi ved å:  

► 5.1. Optimalisere og bruke hensynssoner og bestemmelser på alle plannivå for å sikre kulturarven formelt vern. Kommunen skal være en pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern.

► 5.2. Styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall.

► 5.3. Ivareta byens lange historie som havneby, ved å bevare sjølinje, vannspeil, sjørelatert bebyggelse og havneaktivitet.

► 5.4. Ivareta Byens urbane kulturlandskap med sjø og høyder, karakter av teppebebyggelse, synlig taklandskap med kirketårn og fjellsider som viktigste visuelle målpunkt.

► 5.5. Bevare, reparere og gjenskape opprinnelige bygningsdetaljer med gode håndverk- og materialkvaliteter, og la historisk fargebruk være førende ved fargevalg.

Les saksdokumentene fra den politiske behandlingen