Om middelalderruiner i Bergen

I middelalderen utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men særlig kongene og kirken bygget prestisjebygg i stein og kalkmørtel.

Foto av vinkjellerruinen
Ruinen etter middelalderens rådhus og vinkjeller på Bryggen er istandsatt og tilrettelagt av Byantikvaren i samarbeid med Riksantikvaren og eier DnBnor.
Bilde: Byantikvaren i Bergen

Steinbygningene representerte kongens og kirkemaktens rikdom og status. Noen ganske få er bevart i dag men de fleste har forsvunnet eller ligger i ruiner. Dette utgjør de eneste bevarte levningene etter bygninger fra middelalderen (1050 – 1536). Ruinene er viktige kilder til kunnskap om det norske middelaldersamfunnet og den europeiske tradisjonen det var en del av.

Bygningsmurer har det egentlig best under beskyttende tak eller liggende uoppdaget i undergrunnen. Når ruiner først er gravet fram og blir eksponert for vær og vind brytes de gradvis ned. Dette, sammen med tidligere uheldige restaureringsløsninger, har ført til at mange av ruinanleggene i Norge i dag er i en bekymringsfull forfatning.

Bergen kommune har vedtatt politisk en handlingsplan for å ta vare på middelalderruinene i byen. En av oppgavene til Byantikvaren er å følge opp handlingsplanen med istandsetting og tilrettelegging av ruinene. Dette blir gjort i samarbeid med Riksantikvarens nasjonale ruinprogram. Arbeidet består i tilstandsvurderinger, reparasjon av murverk med opprinnelige materialer og metoder, skjøtsling og formidling.

Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner