Ruinen under Schøtstuene, 2012

Middelalderruinen (id.95058-1 ) under Schøtstuene er fredet etter kulturminneloven og Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet.

Ruinen under Schøtstuene 2012. bilde
 
 

Eiendommen tilhører Bergen kommunale bygg (BKB), og Det Hanseatiske Museum er leietaker. Tilstandsvurderingen er gjennomført av Byantikvaren i Bergen på oppdrag fra Riksantikvaren, for å belyse ruinens historikk og murverkets behov for sikring og konservering. Ruinen bør sees i sammenheng med andre middelalderruiner i nærheten, som Maria Gildeskåle, Lavranskirken og Katarinahospitalet, samt stående middelalderbygg som Mariakirken. Denne samlingen av steinbygg fra middelalder ligger i nær sammenheng med verdensarvstedet Bryggen.

Middelalderruinen er restene etter en bygning som ble reist i andre halvdel av 1200-tallet. Det ble reist en steinkjeller over ruinen i 1678. Ruinen ble gravd ut i 1935, men det foreligger bare et begrenset dokumentasjonsmateriale fra undersøkelsen. Murverket er av typisk gotisk stil og er bygget som kistemurer med en bredde på om lag 1m. Bygningen kan ha hatt en overetasje i tre. Som en del av tilstandsvurderingen ble det hentet ut vitenskapelige prøver i form av mørtelprøver og kullprøver. C-14 analysen daterte bygningen til andre halvdel av 1200-tallet, nærmere bestemt 1280-1290.

Alle murene i ruinen er vurdert til å ha store skader (skadebilde 3). Den har stått siden utgravningen i 1935 med jord i fugene, og det er ikke tidligere utført noe form for sikring, restaurering eller konservering. Slik ruinen fremstår i dag er det fare for utrasninger i murene, og det er således ikke tilrådelig å bruke den i formidlingsøyemed.

Det bør iverksettes tiltak i form av opprensning av murverket, festing av løse steiner, oppsprukne steiner og hull og utrivninger i murverket. Videre bør det gjøres utbedringer av rommet som ruinen ligger i, for å gjøre ruinen mer tilgjengelig og egnet som formidlingsobjekt. I forbindelse med dette, arbeides det allerede med å få en ny inngang til ruinrommet fra sør. NIKU har på oppdrag av huseier BKB foretatt en undersøkelse med sikte på å avklare om en ny tilkomst fra utsiden kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Vedlegg