Veileder tilstandsvurdering av verneverdige bygninger

Byantikvaren har utarbeidet en veileder for tilstandsvurdering av verneverdige bygninger.

Istandsetting og oppgradering av bygninger kan vise seg å bli kostbart. Videre kan mange bevaringsverdige bygningsdeler gå tapt. Byantikvarens erfaring er at det ofte ikke blir utført en god nok vurdering av den tekniske tilstanden før arbeidene starter. Mangelfull planlegging vil lett kunne føre til ubehagelige overraskelser underveis der både lommebok og antikvariske verdier får svi. Rivning, fasadeendring, hovedombygging, på- og tilbygg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket berører bevaringsinteresser skal det gis uttalelse fra Byantikvaren til bygningsmyndighetene under saksbehandlingen. I mange tilfeller er det nødvendig at det blir foretatt en tilstandsvurdering av bygningen(e), blant annet som del av dokumentasjonen som skal følge oversendelsen til Byantikvaren. Dette vil for eksempel være aktuelt i de tilfeller der dårlig teknisk tilstand oppgis som årsak til ønsker om rivning. I dette informasjonsskrivet gir vi råd om hva en slik tilstandsvurdering bør inneholde.