KSF Vest

Kunnskapskommunen og KS piloterer nå opprettelsen av et regionalt samarbeidsorgan (KSF Vest) for Vestland og Rogaland sammen med kommuner i hele regionen. KSF Vest er opprettet på bakgrunn av anbefalinger som Kommunenes strategiske forskningsorgan la frem, i sin sluttrapport i 2019. Her anbefales slike regionale samarbeidsorgan som bestanddeler av et kunnskapssystem som består av kommuneklynger, et regionalt samarbeidsorgan og et nasjonalt nivå innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

Les mer om Kommunenes strategiske forskningsorgan på KS sine sider.

Hva er Kommunenes strategiske forskningsorgan Vest? 

Formålet med arbeidet som er satt i gang i region Vest er å etablere en nettverksarena mellom kommuner og UHI-sektor, som styrker infrastrukturen for forskning i kommunene - innen helse, omsorg og velferd. Det er behov for å rette mer forskning mot de samfunnsutfordringene som kommunene skal løse med tjenestene sine, og det er behov for gode systemer for at kommunene skal ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Derfor har vi samlet kommunene og forskningsmiljøene for å sammen diskutere og prioritere behov og muligheter. KSF Vest vil dekke region Vest (Vestland og Rogaland) som består av 66 kommuner.

Målsetninger for arbeidet

KSF Vest omfatter en region med store lokale forskjeller både i infrastruktur, nærhet til forskningsmiljøer, innbyggertall og ressurser. Men det er viktig at hele regionen har eierskap og forpliktelser til samarbeidet. KSF Vest skal samle kommunenes kunnskapsbehov, og jobbe på vegne av både store, små og mellomstore kommuner. Samarbeidsorganet har selv utarbeidet et foreløpig mandat for det regionale samarbeidet. Disse baseres på utredninger og anbefalinger fra KSF-rapporten, som peker på at regionale samarbeidsorgan skal:

  • være rådgivende for kommunenes besluttende organer i saker som gjelder utdanning, forskning og innovasjon
  • spille inn overordnede prinsipielle saker til behandling i KSF Helse og iverksette saker som kommer fra KSF Helse
  • behandle saker av overordnet strategisk art av felles interesse for kommune- og FoUsektoren, som omhandler utdanning, forskning og innovasjon. Dette kan for eksempel gjelde oppfølging av nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner, eller overordnede utdannings- og innovasjonssaker.
  • arbeide for at rammebetingelser, regelverk og insentivsystemer knyttet til forskning og utdanning videreutvikles og harmoniseres for best mulig å utnytte fellesskapets ressurser
  • bidra til å styrke kommunenes kompetanse i forskningsgjennomføring/deltakelse, forskningsprosjektutvikling, søknadsutforming, og forskningsbestilling
  • spille inn behov for kunnskapsoppsummeringer
  • bidra til at kunnskapsbasert praksis som verktøy nyttes for beslutningsstøtte ved prioritering i henhold til nasjonale kriterier

Les hele mandatet: 

Struktur for KSF Vest

Strukturen som skisseres i KSF-rapporten legger til rette for en informasjon- og rapporteringsflyt mellom hver enkelt kommune og til det regionale samarbeidsorganet (KSF), via lokale kommuneklynger, som et mellomledd. Vi oppfordrer derfor alle kommuner som ikke deltar i slike klynger til å melde seg på.

Bilde av strukturen for kunnskapsløft for kommunene i Kommunenes strategiske forskningsorgan
Struktur for kunnskapsløft for kommunene

En klynge av kommuner gir mer kraft, utjevner noe av forskjellene mellom store og små kommuner og skaper et felles strategisk verktøy for kunnskapsarbeidet i hver region. De minste kommunene kan ikke nødvendigvis drive store forskningsprosjekt, men en kan bidra med egne kunnskapsbehov og være med i samtalene om prioriteringer. Klyngene åpner for samarbeid, effektiv bruk av forskningsmidler og økt verdiskapning i felles aktiviteter. Når kommunene selv setter agenda for forskningen knyttes forskningsresultater og helsetjenester tettere sammen, til beste for innbyggerne.

Et slikt «kunnskapssystem» for kommunene vil kunne omfatte alle kommuner på Vestlandet, såfremt at en er tilknyttet en klynge som behandler FoU-saker som er av viktighet for kommunene. 

Det er skissert fire slike klynger på Vestlandet, knyttet til geografiske områder: 

Ønsker du å spille inn relevante saker/aktiviteter eller andre gode idéer til samarbeidsorganet, og hvordan det kan fungere, er du velkommen til å gjøre det! Send en mail til oss på kunnskapskommunen@bergen.kommune.no, og merk e-posten med “Innspill KSF”.

Kontaktperson:

Koordinator for KSF Vest: Herdis Moldøen Herdis.Moldoen@bergen.kommune.no