Resultater fra innbyggerundersøkelse i Loddefjord bilde
Tautrekking på Loddefjord skole

Innbyggerundersøkelse - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om innbyggernes opplevelser og holdninger til eget nærmiljø. Resultatene av undersøkelsen vil legges til grunn for den framtidige områdesatsingen i Loddefjord og annet planarbeid.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2018. Det ble sendt ut spørreskjema til 2800 personer i alderen 15 år og eldre. Det ble sendt ut skjema på norsk og engelsk. Svarprosenten på undersøkelsen var på nærmere 30%.

Følgende temaer har blitt kartlagt:

1. Oppfatning av nærmiljøet
2. Bruk av nærmiljøet
3. Tilhørighet og toleranse
4. rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk
5. Informasjon om tilbud og tjenester
6. Påvirkning og engasjement


Noen av funnene som er gjort

Innbyggerne i Loddefjord er godt fornøyd med området på de fleste kartlagte områder. Man er særlig fornøyd med handelstilbudet, adkomst til og fra, bussforbindelsene, og forholdene for fotgjengere.

Man er ikke fullt så fornøyd med forholdene for syklister, mulighetene for å engasjere seg i kultur-, fritids-, og aktivitetstilbud, og informasjon om slike tilbud. Unge er generelt litt mindre fornøyd enn eldre.

Et viktig funn i undersøkelsen er at et klart flertall (76 %) mener Loddefjord er et trygt område å vokse opp i. Dette er også den faktoren som spiller sterkest inn på hvordan en vurderer områdets attraktivitet. Nesten like mange føler seg trygge i området også på kveldstid.

Loddefjord sentrum blir i stor grad benyttet av innbyggerne, og de oppfatter sentrum som et sted med tilbud til alle aldersgrupper. Flertallet av innbyggerne føler i stor eller ganske stor grad tilhørighet til området. Venner og kjente er det flest oppgir som viktig for hvorfor de føler tilhørighet. Fysiske forhold som handelstilbudet og naturen/omgivelsene er også viktige kontaktpunkter for tilhørighet for innbyggerne.

Innbyggerne oppfatter nærmiljøet som tolerant overfor innflyttere fra både andre land og andre deler av Norge.

Du kan lese hele undersøkelsen ved å trykke på lenken til høyre.

Vedlegg