Oversiktsbilde over Olsvik fra fjellet Grønntua
Oversiktsbilde fra flotte Grønntua
Bilde: Disa Tell

Oppsummering av Folkemøte i Olsvik

4. desember ble det årlige folkemøtet i Olsvik avholdt. Her var byutviklingsbyråden, offentlige og ideelle aktører til stede for å fortelle om sine planer i Olsvik.

Byråd for byutvikling Christine Kahrs ønsket velkommen til folkemøte i den julepyntede kantinen på Olsvikåsen videregående skole mandag 4.desember. Godt over seksti engasjerte innbyggere hadde møtt opp, og Kahrs benyttet anledningen til å løfte frem engasjementet og dugnadsånden i området:

– Jeg vil rette en stor takk til ildsjeler og frivillige lag og organisasjoner som gjør en kjempejobb for nærområdet i Olsvik, sa byråden.

Byråden med gladnyhet til Olsvik 

Byrådet er opptatt av gode bomiljø og oppvekstkår for barn og unge, og Kahrs trakk særlig frem viktigheten av utdanning og forebygging av frafall i videregående skole. 

En skikkelig gladnyhet kunne byråden også dele med de fremmøtte:  

- Det er avsatt midler i budsjettforslaget for 2024 til å etablere nærmiljøanlegg/sykkelanlegg ved Olsvik skole og Olsvikbanen. Prosjektet starter opp så snart budsjettet er vedtatt, og vil stå ferdig i løpet av 2024, sa Kahrs. Dette vakte naturlig nok både begeistring og applaus i salen.

Sotrasambandet 

Oskar Leirgulen fra Sotra Link og Lene Sælen Rivenes fra Statens Vegvesen fortalte om utbyggingen av Sotrasambandet. De redegjorde både for midlertidige løsninger for trafikkavvikling i byggeperioden, og presenterte illustrasjoner av ferdigstilt prosjekt. Rivenes understreket blant annet at Statens Vegvesen er opptatt av å sikre et godt kollektivtilbud i byggefasen, noe også byutviklingsbyråden tok til orde for at hun anså som svært viktig.

Spørsmål om Sotrasambandet kan rettes til sotrasambandet@sotralink.no

Oppgradering av Brønndalen ballplass

Alexandra Altermark fra Bymiljøetaten presenterte en spennende planskisse for oppgradering av et uteareal i Brønndalen. 

Oversiktsbilde over Brønndalen , Grønntua og Brønndalen ballplass
Brønndalen ballplass ligger fint plassert ved siden av Grønntua
Bilde: Alexandra Altermark
En prateboble med ønsker fra nærmiljøet. Gapahuk og trampoliner var ønsket av flere.
Etter flere medvirkningsprosesser var gapahuk et stort ønske fra nærmiljøet
Bilde: Alexandra Altermark-Vi tar utgangspunkt i nærnaturen, og det å gjøre friluftsområdet mer attraktivt for barnefamilier gjennom lek og oppdagelser, sa Altermark.  

I planene er det lagt vekt på tilgjengelighet i form av trygge gangveier og mulig tilkomst med rullestol. Det er i samarbeid med områdesatsingen lagt ned et omfattende medvirkningsarbeid allerede, og byggestart og ferdigstillelse er planlagt i 2025.  Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til Bergen kommune - Barnas byrom    


Frisklivsentralen - Gratis trening for alle i Olsvik  

Magnhild Solvoll fra Frisklivsentralen fortalte med stor entusiasme om gratis og åpen utetrening i Olsvikparken hver tirsdag fra 10:00-10:45. Dette lavterskeltilbudet bidrar til bedre folkehelse, og kombinerer fysisk aktivitet med å ha det sosialt og gøy. Publikum ble oppfordret til å ta med seg kjente eller ukjente naboer og bli med.  

Eventuelle spørsmål om tilbudet kan rettes til Bergen kommune - Frisklivssentralen  

Ungdomskriminalitet: Status i nærmiljøet

Politiet ved Monika Mørk gav en statusrapport fra området, og pekte på utviklingstrender ved ungdomskriminalitet i Bergen. Monika begynte med å fortelle at majoriteten av ungdommene i dag er snille, hyggelige og engasjerte. Ungdomskriminaliteten er relativt lik i hele byen, og Olsvik skiller seg ikke ut.

- Generelt ser vi ser en økning i vinningskriminalitet, slik som ran og stjeling fra butikker. Det er også en økt trend i vold og dårlig oppførsel, forteller Mørk. 

Avlslutningsvis oppfordret hun foreldre til å snakke med ungdommene sine, og bidra til at de negative trendene ikke blir normalisert.  
 

Olsvikåsen Videregående skole: Nyskapende aktivitetsanlegg 

Olsvikåsen Videregående skole ønsker å være en sentral og inkluderende møteplass i nærområdet. Rektor Helene Systad presenterte ambisiøse planer for etablering av et nyskapende aktivitetsanlegg både innendørs og utendørs på skolen. Prosjektet har nasjonal overføringsverdi, og det er allerede opprettet tett samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og idretten lokalt. 

Rektor hadde strålende nyheter om at Fylkesutvalget har lagt frem forslag om 16 millioner i tilskudd til prosjektet i budsjettforslaget for 2024-2027 med prosjektstart allerede i 2024 om budsjettet blir vedtatt. I tillegg til det store aktivitetsanlegget er det allerede igangsatt etablering av en velkomstpark foran skolen, med støtte fra områdesatsingen.  

For mer informasjon: https://www.olsvikasen.vgs.no/

StartOpp-lekene i Olsvik

De dyktige unge aktivitetslederne er mye av nøkkelen til suksessen med StartOpp-lekene ifølge prosjektleder Geir Bangstad fra Bergen Elite ballklubb. Dette er et gratis og åpent aktivitetstilbud for barn fra 7-16 år, som finner sted på Olsvik videregående skole søndager fra 11-15, samt i skoleferier. Tilbudet retter seg mest mot de som ikke er med i organisert aktivitet fra før:

 - Det skal være akkurat passelig kjedelig til at de kuleste ikke deltar. Da er vi der vi skal være, spøkte Bangstad.  

Eventuelle spørsmål om tilbudet kan rettes til post@startopplekene.no

Områdesatsingens delprogram 2: Skolesatsing

Bilde av barn som bygger lego. Prosjektet Startpakken klar, ferdig , LES skal bidra til god språkutvikling og leselyst blant 1. klassingene
Startpakken Klar, ferdig, LES skal bidra til god språkutvikling og leselyst blant 1. klassingene
Bilde: Hildegunn Lie


Lærerne Rebekka Blomvågnes og Hildegunn Lie fra Olsvik skole fortalte om det faglige utviklingsarbeidet de gjør i områdesatsingens delprogram for oppvekst og utdanning. 

Gjennom konkrete eksempler la de blant annet vekt på positiv gevinst ved økt elevmedvirkning og verdien av å styrke lærernes kompetanse på å tilrettelegge for praktisk og utforskende læring. 

Avslutningsvis presenterte de to prosjekter som skal bidra til å øke gjennomføringsgraden i videregående skole: Et samarbeid med NAV om sommerjobber for 10.trinnselever på Olsvik skole, og et prosjekt som støtter elever og foreldre i overgangen til videregående skole.  

Eventuelle spørsmål om skolesatsingen kan rettes til Kristin.Fagerheim@bergen.kommune.no 


Aktivitetsguide: Bidra til at flere inkluderes i idretten

Thomas Lee fra Idrettsrådet presenterte ordningen Aktivitetsguide, som har som mål å få barn og unge med i organisert idrett, uavhengig av økonomiske, kulturelle, sosiale- eller språklige barrierer. En aktivitetsguide blir tildelt deg i løpet av tre dager, har du et annet morsmål enn norsk får du en guide som snakker ditt språk. Her får barn og unge all oppfølging de trenger fra A til Å når det gjelder å finne sin idrett.  

- Aktivitetsguiden slipper deg ikke før den dagen du står der klar med fotballsko på beina trygt etablert i en klubb, konkluderte Thomas Lee. 

Dette er en gratis lavterskelordning i regi av Idrettsrådet. Tilbudet er støttet av områdesatsingen. Eventuelle spørsmål om tilbudet kan rettes til egrongan@online.no

Olsvikutvalget
 

-Formålet med utvalget er å arbeide for et best mulig bomiljø i Olsvik sa initiativtaker Andreas Nieuwejaar, i sin presentasjon av Olsvikutvalget. 

Han oppfordret folk til å melde seg inn i utvalget, og fortalte litt om aktiviteter fra 2023 og planer for 2024. Lokal 17.mai feiring og Olsvik gatefest var blant annet to vellykkede arrangement som Olsvikutvalget ønsker å bidra til også neste år.  Mer informasjon finner du på www.olsvikutvalget.no

Innspill til områdesatsingen

Spørsmål og innspill fra salen handlet i stor grad om å ivareta god tilkomst til friluftsområder, sikre trygge gang- og sykkelveier, og om å prioritere nærmiljøanlegg og møteplasser i Olsvik. Det var også en del spørsmål knyttet til parkeringsplasser og plassering av midlertidige bussterminaler i forbindelse med bygging av Sotrasambandet.  

Byråden avsluttet sin tale med å minne om at områdesatsingens tilskuddsordning for nærmiljøet videreføres for 2024. Her kan blant annet borettslagene søke om støtte til å oppgradere sine uteområder. Har du en ide som kan styrke ditt nærmiljø? Ønsker du å samarbeide med områdesatsingen i Olsvik?

Ta kontakt med områdesatsingens nærmiljøkoordinatorer:
Disa. Tell@bergen.kommune.no
Tlf: 47955030

Kristi.Guldberg@Bergen.kommune.no
Tlf: 97143118