Bosetting av flyktninger fra Ukraina

Flyktninger kan selv finne bolig og bosettes i Bergen kommune gjennom ordningen avtalt selvbosetting. Ordningen innebærer at flyktningen sender inn leiekontrakt til kommunen for godkjenning.

Avtalt selvbosetting krever at boligen som flyktningen skal leie er godkjent for beboelse og følger kommunens veiledende satser for husleie. Leiekontrakten skal ikke signeres før den er godkjent av kommunen. 

Ordningen gjelder videre for flyktninger som har fått oppholdstillatelse og ennå ikke har blitt tildelt en annen bosettingskommune enn Bergen gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Finn.no og hjerterom

Ukrainske flyktninger bruker jevnlig Finn.no til å lete etter boliger. På Finn.no er er det mulig å bruke tjenesten “Hjerterom”. Den markerer at boligen kan tas i bruk av flyktninger.

Flere kommunale utleieboliger til flyktninger

Bystyret har vedtatt å bosette 1200 flyktninger i 2023. For å sørge for at det er nok boliger, jobber kommunen med å skaffe boliger hos profesjonelle aktører i det private leiemarkedet. Bergen kommune vil fremleie disse boligene til flyktninger. Kommunen har også anledning til å kjøpe boliger.

Målet er å skaffe inntil 200 boliger. Boligene kommer i tillegg til de flyktningene selv skaffer gjennom avtalt selvbosetting og andre tildelte kommunale boliger. Arbeidet skjer i samarbeid mellom Etat for bygg og eiendom, Etat for boligforvaltning og Etat for inkludering.

Temaside Ukraina og Bergen