Bosetting og rettigheter

Her får du informasjon om prosessen fra du søker asyl til du bosettes i Norge.

INFORMATION IN UKRAINIAN AND RUSSIAN HERE

Asyl og mottak

Kollektiv beskyttelse 

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Det betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke vurderer behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som har flyktet fra krigen beskyttelse som en gruppe.

Personer fra Ukraina som vil søke midlertidig kollektiv beskyttelse, må registrere seg som asylsøker hos politiet. På politiets nettsider ser du hvor og hvordan du registrerer deg (velg Vest politidistrikt). 

UDI har ansvar for å gi flyktningene et botilbud frem til bosetting. 
Se også mer informasjon om asyl og opphold på UDI.no

Tolk

I møte med offentlige instanser har du rett til tolk dersom du ikke forstår det som blir sagt og ikke kan formidle det du trenger. Det skal tolkes på et språk som du forstår. Det finnes svært få tolker i ukrainsk per i dag. Derfor må du regne med at en del informasjon blir gitt på russisk. 

Bosetting

Alle ukrainske flyktninger som har fått midlertidig oppholdstillatelse skal få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som avgjør hvilken kommune du skal bosettes i. 

Les mer om tildeling av bosettingskommune på IMDi.no

I den grad det er mulig, tar IMDi hensyn til den enkeltes situasjon og tilknytning til kommunen (familie, jobb, utdanning og helse).

  • Personer som bor på mottak eller akuttinnkvartering må formidle denne informasjon til ansatte der.
  • Personer som bor midlertidig privat må formidle denne informasjonen direkte til IMDi i søknad om bosetting med offentlig hjelp. Dette er ikke nødvendig dersom du har fått innvilget midlertidig alternativ mottaksplass.

Har du fått vedtak om bosetting i Bergen?

Du som har fått brev fra IMDi om at du skal bosettes i Bergen, kan:

Dersom du har behov for at kommunen finner en bolig til deg, trenger du ikke å foreta deg noe. Kommunen vil ta kontakt med deg direkte eller via ansatte på akuttinnkvarteringen. Det er mange som skal bosettes i Bergen nå, og det tar derfor noe tid å få tildelt bolig fra kommunen. Avtalt selvbosetting vil som regel være et raskere alternativ.  

Bosetting uten offentlig hjelp 

Flyktninger med oppholdstillatelse kan også velge å bosette seg uten offentlig hjelp. En kan da selv finne bolig og inngå husleiekontrakt.

Det er viktig at flyktninger som velger denne løsningen kan forsørge seg selv. Dette fordi personer som velger å bosette seg uten offentlig hjelp frasier seg rettigheter til deltakelse i introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og fordi de normalt sett heller ikke har rett til sosialhjelp. Det betyr at en selv må betale alle utgifter, både engangsutgifter som depositum ved leiekontrakt, og alle månedlige utgifter.

Sekundærbosetting 

Sekundærbosetting er når flyktninger ønsker å flytte fra en kommune til en annen innen de første fem år etter første bosetting. Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune vurderer slike henvendelser individuelt etter forespørsel fra fraflyttingskommunen, ikke fra personen direkte. 

Deltakelse i arbeid og samfunnsliv 

Introduksjonsprogram og norskopplæring

15. juni 2022 trådte et nytt midlertidig regelverk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i kraft. Det innebærer blant annet rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogram for dem som er bosatt med offentlig hjelp. Denne gruppen har også rett, men ikke plikt, til norskopplæring. Retten til opplæring i norsk gjelder i ett år fra oppstartstidspunktet og er uavhengig av om man deltar i introduksjonsprogram.

Les mer om norskopplæring for ukrainske flyktninger 

Som deltaker i introduksjonsprogram får du introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp (grunnbeløpet er 111 477 kroner per 1. mai 2022). Personer under 25 år mottar full stønad dersom de ikke bor sammen med en eller to foreldre. Personer under 25 år, som bor sammen med en eller to foreldre, har kun rett på 2/3 stønad. 

Flyktninger som er bosatt med offentlig hjelp trenger ikke å søke om deltakelse i introduksjonsprogram. Kommunen vil kontakte deg om dette ved bosetting. 

Les mer om introduksjonsprogram for flyktninger fra Ukraina på IMDI.no 
Les mer om introduksjonsprogrammet i Bergen kommune 

Stønad til flyktninger over 55 år 

Bosatte flyktninger som er 55 år og eldre har ikke rett til deltakelse i introduksjonsprogram og kan derfor søke til sitt lokale NAV-kontor om økonomisk sosialhjelp til husleie og livsoppholdsutgifter. For noen flyktninger mellom 55 og 67 år kan deltakelse i kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tiltak for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Arbeid 

Flyktninger som har fått vedtak om midlertidig oppholdstillatelse kan arbeide i Norge. Du har ikke lov til å arbeide så lenge asylsøknaden din fortsatt er til behandling.

Dersom du får et jobbtilbud før det er bestemt hvilken kommune du skal bosettes i, kan du takke ja til jobben. Beboere på akuttinnkvarteringene kan melde fra om dette til ansatte der. Bor du midlertidig privat, melder du fra direkte til IMDi (helst skriftlig på e-post). Det er likevel ingen garanti for at du blir bosatt i Bergen kommune. Det er derfor viktig at du har en dialog med arbeidsgiver om dette før du inngår kontrakt.

Etter bosetting med offentlig hjelp, kan du kombinere deltidsarbeid med deltakelse i introduksjonsprogram. En fulltidsjobb kan kombineres med gratis norskopplæring i inntil ett år for de som er bosatt med offentlig hjelp. Kommunen vil i samråd med den enkelte avgjøre hvilken løsning som passer best.

Se informasjon til flyktninger om arbeid i Norge på nav.no
Les også mer om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram på IMDi.no