To personer sitter i hver sin stol og snakker sammen.

Her finner du:

 • Video der foreldre med ulik kulturell bakgrunn deler erfaringer med å ha barn i norsk barnehage for første gang.
 • Informasjonsmateriell om å ha barn i barnehage som kan skrives ut til foreldre (PDF). Materiellet er oversatt til 25 språk. 

I denne videoen deler foreldre med ulik kulturell bakgrunn sine erfaringer med å ha barn i norsk barnehage for første gang. Videoen er ment å sette i gang refleksjon i møte med kulturelt mangfold. 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4:  Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata 

I videoen Foreldresamarbeid i flerkulturell kontekst deler foreldre med ulik kulturell bakgrunn sine erfaringer med å ha barn i norsk barnehage for første gang. Erfaringene kan være betydningsfulle for ansatte i barnehagen sine refleksjoner i møte med kulturelt mangfold. 

Her er forslag til spørsmål som du som jobber i barnehage kan reflektere over mens du ser videoen:

 • Hva blir du særlig opptatt av når du ser videoen?
 • Er det noen tema som utfordrer deg mer enn andre?
 • Hvordan kan det foreldrene forteller ha betydning for din praksis i møte med flere kulturer i barnehagen?

Videoen er delt inn i seks kapittel der foreldre svarer på følgende:

 1. Hva slags erfaring har du med barnehage fra før?
 2. Hvordan var ditt første møte med norsk barnehage?
 3. Hva slags informasjon er det særlig viktig å få fra barnehageansatte?
 4. Hvordan kan barnehagen inkludere ulike kulturer og språk?
 5. Hva bidro til at du følte deg trygg på å ha barn i barnehage?
 6. Hvis du kunne gitt ett råd til barnehageansatte, hva ville det vært?

Stopp gjerne videoen etter hvert kapittel, og noter ned noen tanker for deg selv med utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene.

Refleksjonsspørsmål som dere kan drøfte sammen i personalgruppen etter å ha sett videoen:

Foreldre kan ha med seg forforståelse og forventninger til barnehage fra egen kultur og landet de kommer fra:

 • Hva slags syn på lek, oppvekst og læring har dere som jobber i barnehagen? Hvordan påvirker dette forventningene dere har til foreldre?
 • Hvordan kan dere aktualisere andre kulturer sine perspektiver på lek, oppvekst og læring for å fremme et godt foreldresamarbeid? 

Det er mye praktisk informasjon om å ha barn i norsk barnehage som dere ikke kan ta for gitt at alle foreldre vet fra før:

 • Hvordan kan dere legge til rette for at alle foreldre får viktig praktisk informasjon om for eksempel om mat, soving, klær, ferie og sykdom? 

Barnevernet i Norge har dårlig rykte i mange land, og mange foreldre beskriver at de er veldig redde for barnevernet når de skal ha barn i barnehage:

 • Hvordan kan barnehagen legge til rette for god dialog om barns rettigheter i Norge, barnevernets rolle og samarbeid med barnehagen?

I Norge er det mange høytider, fridager og andre markeringer som er helt ukjente for mange foreldre, for eksempel Lucia, Pride og Halloween:

 • Hvordan kan dere gi god informasjon om norske tradisjoner? 
 • I hvilken grad kan dere markere tradisjoner fra andre land og kulturer i barnehagen deres?

Mange foreldre har ingen kunnskap og erfaring med foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehage:

 • Hvordan kan dere inkludere ulike kulturer på for eksempel foreldremøter for å ivareta foreldremedvirkning?