Kommuneplanens arealdel KPA2018 bilde
Illustrasjon: Christine Hvidsten

Kommuneplanens arealdel KPA2018

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

Gjeldende plan:

Kommuneplanens arealdel 2018 

Se egen temaside for KPA2018.  Her finner du blant annet PDF-vedlegg og annen nyttig informasjon.