RSS

Veileder private planforslag

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

Veiledningsmøte

Før det brukes tid og ressurser på utarbeidelse av planinitiativ anbefales det å bestille et veiledningsmøte.

Oppstart av reguleringsarbeid

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Kunngjøring og medvirkning i oppstartsfasen

Her finner du veiledning om kunngjøring og varsling i oppstartsfasen av et reguleringsarbeid, i tillegg til liste over offentlige og private høringsinstanser.

Planprogram

Her finner du veiledning om innsending av forslag til planprogram, og om konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

Arbeidsmøter og merknadsmøte

Her finner du veiledning om bestilling av og forberedelser til arbeidsmøter og merknadsmøte.

Komplett planforslag

Her finner du veiledning og maler for innsending av komplett planforslag. Dette omfatter blant annet kravspesifikasjon med sjekkliste.

Kart

Her kan du laste ned maler for tittelfelt og tegnforklaring samt finne mer informasjon om å bestille kartdata (basiskart og plandata) fra kommunen.

Begrenset høring

Dersom det skal gjøres justeringer i planforslaget etter offentlig ettersyn, kan det være aktuelt med en begrenset høring til berørte parter.

Endringer ved forenklet behandling

Her finner du veiledning om reguleringsendringer ved forenklet behandling, tidligere kjent som mindre endringer.