Kart over eldre reguleringsplan over Minde-Fjøsanger
Eldre reguleringsplan over Minde-Fjøsanger

Oppheving av eldre planer i Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune arbeider for tiden med å oppheve eldre planer. Men hva betyr dette? Få oversikten her.

Bergen kommune har flere eldre reguleringsplaner som ikke lenger egner seg som plangrunnlag på eiendommene. Oppheving av eldre planer er en del av et prosjekt som er bestilt av kommunaldirektøren i årsoppdraget for 2022/2023. Målet er å rydde opp i planregisteret slik at kommunens plangrunnlag er tydeligere, mer oversiktlig og et godt styringsverktøy i byggesaker. Det gjør også at man får et plangrunnlag som er tråd med dagens situasjon og planlovverk.  

Planene som foreslås oppheves er gamle og strekker seg helt tilbake til 1920-tallet for de aller eldste. Det er ikke planlagt ny regulering av områdene i dette planarbeidet.  

Listen over alle planene som er foreslått oppheves finner du nederst på siden.  

Hva betyr dette for deg? 

Arbeidet med å oppheve eldre planer vil være nyttig for både deg som innbygger, næringslivet, samt kommunen og saksbehandlerne i kommunen.  

For innbyggere og næringsliv betyr dette: 

 • Økt selvbetjening  
 • Et mer forståelig plangrunnlag  
 • Lettere å forstå hva som gjelder for egen eiendom  
 • Sparing av penger på dispensasjoner fra reguleringsplan 
 • Økt tillitt til prosessen og at vedtaket er riktig 
 • En mer enhetlig behandling av byggesak 

For den ansatte i kommunen betyr dette:  

 • Færre uoversiktlige plankart og bestemmelser 
 • Økt tillitt til plangrunnlaget 
 • Redusert tidsbruk på tolkning av planer  
 • Redusert tidsbruk på veiledning både internt og mot publikum 
 • Forenklet forvaltning, mer tid til flere oppgaver 

For kommunen betyr dette:  

 • Mer effektiv plan- og byggesaksbehandling 
 • Bedre ressursbruk  
 • Økt kvalitet og trygghet i plangrunnlaget 
 • Økt tilrettelegging for mer digitale prosesser 
 • Mer lik behandling av byggesaker 
 • Bedre samhandling på tvers i kommunen 
 • Redusert antall dispensasjoner fra reguleringsplan 

 

Planer som er foreslått opphevet 

Veiplaner (20 eldre veiplaner vedtatt mellom 1948-1982): 

 • Arna. Riksveg 560, hovedveger Indre Arna, Espeland, endring av vegtrasé, planID 3050100, vedtatt 27.04.1979 
 • Bergenhus. Øyjorden - Stemmemyren, regulering av veier, planID 11050000, vedtatt 08.03.1961 
 • Bergenhus. Tollbodallmenningen - Nøstet, regulering av tunnel, planID 10420000, vedtatt 29.04.1949 
 • Bergenhus. Puddefjordsbroen vei til Fyllingsdalen, planID 11240000, vedtatt i 09.09.1963 
 • Bergenhus/Årstad.Hovedinnfartsåren fra syd Danmarksplass – Strømgaten, planID11600000, vedtatt 28.02.1969 
 • Bergenhus.. Mollesmauet, reguleringsendring, planID 11670000, vedtatt 28.02.1969 
 • Laksevåg.Vei over puddefjordensvestre brohode til Fyllingsdalen, planID 40230000, vedtatt 24.09.1963 
 • Fyllingsdalen. Gnr. 19, Kråkenesveien, planID 30210000, vedtatt 14.06.1961 
 • Fyllingsdalen.Hovedåren fraSkarphaugen – Lauvå, planID 11260000, vedtatt 23.11.1963 
 • Fana. Gnr. 9, Tveiterås, planID 30650000, vedtatt 28.11.1953 
 • Fana. Gnr. 42, Nesttun, planID 30200000, vedtatt 25.11.1957 
 • Fana. Hop, planID 30930000, vedtatt 14.02.1967 
 • Fana. Smøråsvegen, Apeltunvegen, planID 30100000, vedtatt 13.11.1968 
 • Ytrebygda. Gnr. 39, bnr.116, Håvardstun, området rundtfeltb, planID 5860000, 06.09.1982 
 • Ytrebygda. Delavgnr. 107, Espeland, vegregulering, planID 4750000, vedtatt 05.06.1978 
 • Årstad.Solheimsgaten - MichaelKrohnsgate - Nykronborgog Møregaten, planID10270000, 28.01.1948 
 • Årstad. Astrups veiogSchweigårdsvei, utvidelse, planID 10430000, vedtatt 02.05.1949 
 • Årstad. Ibsensgate 104, utvidet kryss ved Hunstadsvingen, planID 10800000, vedtatt 27.04.1954 
 • Årstad.Gnr. 13, Storetveit, endring av Hagerups vei, planID 30730000, vedtatt 29.04.1960 
 • Årstad. Gnr. 15, del av Nyhaugen, gnr.13, del av Storeveit, planID 30020000, vedtatt 25.09.1950 

Eldre reguleringsplaner vedtatt før bygningsloven av 1924  

 • Årstad/Fana, Mindereguleringen  
 • Årstad, Bergensdalens midtre del  
 • Årstad, Bergensdalens østlige del  
 • Bergenhus, Lille Lungegårdsvann