RSS

Offentlige planer under arbeid

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Revidert forslag til offentlig områderegulering av Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden er nå levert fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for byutvikling.

Områderegulering for Indre Arna

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har vedtatt å legge områderegulering for Indre Arna på høring og offentlig ettersyn.

Gatebruksplan for Møhlenpris

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Møhlenpris. Hensikten er å avklare hvordan gatene i fremtiden skal bli for å tilrettelegge for en «bilfri bydel».

Kollektivplan for Bergen vest

Kollektivplanen skal legge til rette for et attraktivt og effektivt kollektivsystem og god byutvikling i retning Bergen vest, og den skal være et grunnlag videre planlegging og tiltak i området.

Områderegulering for Slettebakken

Planforslaget for Slettebakken områderegulering er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Du kan komme med innspill med frist 6. oktober.

Dokken

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

Mindebyen

Fra Mindemyren til Mindebyen. Mindemyren er under utvikling til et område med mange nye boliger, arbeidsplasser, attraktive byrom, gode gangforbindelser og bybane- og sykkeltrase.

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Planen legger premissene for opparbeiding av gatene og byrommene når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bybanenettet i Bergen skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Fire av byggetrinnene er ferdig, og byggetrinn 5 til Åsane skal til politisk sluttbehandling i bystyret.

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler er levert fra fagetaten

Plan- og bygningsetaten har oversendt revidert forslag til Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler (SPPÅ) til politisk sluttbehandling.