RSS

Offentlige planer under arbeid

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Byrådsavdeling for byutvikling har vedtatt å legge revidert forslag til offentlig områderegulering av Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden på høring og offentlig ettersyn.

Områderegulering for Indre Arna

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har vedtatt å legge områderegulering for Indre Arna på høring og offentlig ettersyn.

Gatebruksplan for Møhlenpris

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Møhlenpris. Hensikten er å avklare hvordan gatene i fremtiden skal bli for å tilrettelegge for en «bilfri bydel».

Indre Laksevåg - Områderegulering

Formålet med planen er å planlegge for transformasjon fra dagens industriområde til fremtidsrettet byutvikling.

Områderegulering for Slettebakken

Planforslaget for Slettebakken områderegulering er under utarbeidelse, og var på høring og offentlig ettersyn høsten 2023.

Dokken

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

Mindebyen

Fra Mindemyren til Mindebyen. Mindemyren er under utvikling til et område med mange nye boliger, arbeidsplasser, attraktive byrom, gode gangforbindelser og bybane- og sykkeltrase.

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Planen legger premissene for opparbeiding av gatene og byrommene når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bybanenettet i Bergen skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Fire av byggetrinnene er ferdig, og byggetrinn 5 til Åsane skal til politisk sluttbehandling i bystyret.

Områdereguleringsplan for Spelhaugen - avslutning av planarbeid

Planforslaget for Spelhaugen avsluttes uten vedtak. Spelhaugen var opprinnelig en del av Områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler.