Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Offentlige planer under arbeid

Dokken

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

Trafikkplan sentrum

Byrådet vedtok i 2020 å starte opp arbeidet med Trafikkplan sentrum. Her finner du informasjon om forslaget som er sendt fra fagetaten. Forslaget var på offentlig høring høsten 2022.

Mindebyen

Fra Mindemyren til Mindebyen. Mindemyren er under utvikling til et område med mange nye boliger, arbeidsplasser, attraktive byrom, gode gangforbindelser og bybane- og sykkeltrase.

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Det er utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Hensikten er å legge premissene for hvordan gatene og byrommene skal opparbeides når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Områdereguleringsplan Indre Arna

Områdereguleringen for Indre Arna skal blant annet sikre tilstrekkelig plass til gode byrom, et mangfold av funksjoner og plass til aktiviteter som ivaretar og styrker lokal tilhørighet.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til strategisk planprogram for Åsane sentrale deler. Forslaget var på offentlig høring til 20. november 2022.

Områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Planforslaget har lagt ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.02.2022-26.04.2022.

Strategisk planprogram for Loddefjord

Det skal utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig, samordnet og planmessig utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.