Revidert mal for planbeskrivelse

Mal for planbeskrivelse er revidert. Målet med revisjonen er kortere og mer oversiktlige planbeskrivelser til fordel for alle som skal utarbeide, vurdere eller lese dokumentet.

De viktigste endringene i malen er:

 • Tidligere kap. 5 – «Beskrivelse av planforslaget» og kap. 8 – «Virkninger og konsekvenser av planforslaget» er slått sammen.
 • Under kap. 3 – «Dagens situasjon» åpner malen i større grad for å tilpasse underkapitler til relevante tema for planen.
 • Større fleksibilitet i tilpasning av oppsett ved bruk av nytt vedleggsskjema «Avvik fra planbeskrivelsemalen» hvor eventuelle endringer i kapittelstruktur vises og begrunnes.
 • Oppdatering av forhold tilknyttet klimagassberegninger, klimanorm og klimatilpasning.
 • Mer fokus på juridisk informasjon:
  • Malen skal i større grad brukes til å forklare plankart og bestemmelser
  • Avsluttende kommentarer er tatt ut som kapittel med mulighet for å legge som vedlegg
 • Overordnede rammer og føringer er i større grad innarbeidet i de respektive tema.
 • Endret tekstformatering for bedre lesbarhet.

Tilbakemeldinger og innspill til mal for planbeskrivelse kan sendes til PrivatePlaner.Forslagskasse@bergen.kommune.no

 

Last ned: