Fugleperspektiv fra sør, 3D illustrasjon
Fugleperspektiv fra sør, 3D illustrasjon
Bilde: Bergen kommune

Områderegulering for Indre Arna

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har vedtatt å legge områderegulering for Indre Arna på høring og offentlig ettersyn.

Du kan si din mening, og merknadsfrist er 5. desember 2023. 

Trykk her for å finne kunngjøringen og sende inn merknad. Her finner du også alle tilhørende dokumenter. 

Informasjonsmøte og kontordager 

Plan- og bygningsetaten inviterer til informasjonsmøte onsdag 15.november, i Ljoshall fra klokken 18.00 til 20.00. For å få oversikt over hvor mange som kommer i møtet, ber vi dere melde dere på møtet:

Trykk her for å melde deg på (gratis og åpent for alle)

Planansvarlige vil også være tilgjengelig for samtaler og spørsmål rundt planforslaget på Øyrane torg:

  • Onsdag 22. november fra kl.10.00 -14.00
  • Torsdag 23. november fra kl.14.00-18.00

Se kartfortellingen!

Plan- og bygningsetaten har laget en kartfortelling som forteller om områdereguleringen for Indre Arna. 

Sjekk ut kartfortellingen her. 

Om planen

Planområdet omfatter de sentrale delene av Indre Arna, som er et av bydelssentrene i Bergen kommune. Indre Arna skal i kraft av å være bydelssenter bidra til å ta sin del av veksten i byutviklingen i årene fremover. Arna er et viktig kollektivknutepunkt både for jernbane og buss.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kompakt byutvikling og styrke Indre Arna som bydelssenter og regionalt senter. Målet er å tilføre bokvaliteter ved å legge til rette for sentrumsaktiviteter, grønne byrom, møteplasser, bedre og sammenhengende gange- og sykkeltilbud, korte gangavstander mellom daglige gjøremål, og å tilrettelegge for enklere og mer effektiv bruk av kollektivtransport.

Mobilitet, byliv og grønnstruktur

Planforslaget foreslår å endre traséen for Ådnavegen, flytte kollektivterminalen og fjerne overflateparkering. Dette er gjort for å skape større rom for byutvikling, et mer urbant sentrumsområde, redusere barrierer for gående og gi et mer effektivt kollektivbyttepunkt.

Planforslaget legger til rette for et sammenhengende gangvegnett langs Arnavågen og langs Storelva. Det er også lagt opp til gang- og sykkelforbindelse mellom Øyrane torg og Storaneset. Noe utfylling i Arnavågen er foreslått for å sikre nødvendig areal til strandpromenaden og samtidig ivareta gode kvaliteter i byggeområdene. Plangrepet i sin helhet bidrar til sterkt forbedrede forhold for gående og syklende i området.

De sentrale delene er i hovedsak regulert til blandet sentrumsformål og kontor. Bebyggelsen skal tilpasses en bymessig utvikling. Like ved Øyrane torg er det avsatt et areal til offentlig tjenesteyting/idrett. Det legges til rette for en høy andel boliger og en barnehage. Illustrert utbygging i de sentrale delene har et potensiale på i overkant av 600 boenheter. Det foreslås næring, kontor og parkeringshus på vestsiden av Storelva, og nord og sør for Ådnavegen. I de eksisterende boligområdene utenfor sentrumskjernen legges det opp til fortetting i ulik grad.

Fremdrift og medvirkning

  • Planoppstart og planprogrammet var på høring i 2013
  • Planprogrammet ble fastsatt august 2015
  •  Ny oppstart 2022
  • Det har vært gjennomført ulike type medvirkning juni 2022
  • Planforslag oversendt Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling juni 2023
  • Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har vedtatt å legge områderegulering for Indre Arna på høring og offentlig ettersyn i perioden 14. oktober til 5. desember. 

Kontakt

For eventuelle spørsmål kan prosjektleder kontaktes på på e-post ann-helen.nessen@bergen.kommune.no

Vedlegg

Du finner flere dokumenter i saken via kommunens saksinnsynsløsning. Skriv inn saksnummer 2022/20446 i søkefeltet.

Du finner også alle dokumentene på kunngjøringssiden