Kompakt byutvikling med blågrønne kvaliteter. Illustrasjonsskisse for en visjon for Åsane sentrale deler i 2050.
Kompakt byutvikling med blågrønne kvaliteter. Illustrasjonsskisse for en visjon for Åsane sentrale deler i 2050.
Bilde: Bergen kommune

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler er levert fra fagetaten

Plan- og bygningsetaten har oversendt revidert forslag til Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler (SPPÅ) til politisk sluttbehandling.

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling mottok planforslaget fra fagetaten 3. juli 2023. 

Planprogrammet har som hovedmål å sikre en samlende byutvikling for bydelssentrene sentralt i Åsane. Planen legger til rette for innhold og utforming som blir best mulig for befolkningen i bydelen. 

Planprogrammet viser mål og strategier for arealutviklingen. Det pekes også på hvilke offentlige planer og utredninger som må igangsettes. Det er foreslått en fleksibel og trinnvis utvikling. 

Det anbefales fire byplangrep, som sammen gir rammene for etterfølgende planer, både offentlige og private. 

 

Saksdokumenter:

 

Byplangrep

Med bakgrunn i arbeidet og Åsane sine særlige behov er planprogrammet konkretisert med fire byplangrep: 

  1. Gi plass til vann 
  2. Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv  
  3. Skape god balanse mellom bolig, næring og tjenesteyting  
  4. Bygge en fotgjengervennlig by med god mobilitet gjennom omfordeling av samferdselsareal 

 

Strategiplankart

Hovedprinsippene for arealutviklingen er illustrert i et strategiplankart og flere temakart knyttet til byplangrep.

Åsane skal utvikles i lang tid, og av mange ulike aktører. Strategikartene følges derfor opp med anbefalinger for en trinnvis gjennomføring. 

Strategiplankart
Strategiplankart
Bilde: Bergen kommune

 

Temakart

I tillegg til strategikartet er det utarbeidet tre temakart som vedlegg til saken: 

  • Blågrønt nettverk
  • Funksjonsblanding og lokalisering av handel og tjenester
  • Trafikk og mobilitet

 

Utvikling i faser

Fagetaten anbefaler en gjennomføring i tre trinn, der Åsane 2050 utgjør helhetsbildet:

  • Trinn 1: Fra i dag
  • Trinn 2: Fra bybanen er tatt i bruk
  • Trinn 3: Fra riksvegfunksjonen (E39) er flyttet fra Åsane sentrum  

Noen tiltak og arealdisponeringer kan passe i flere av fasene og må vurderes etter hvert som investeringsbehovene kommer. Det er viktig at det tidlig blir satt av tilstrekkelig areal til offentlige behov, tjenester og transport for å sikre en kompakt byutvikling med høy kvalitet.  

 

Fremdrift og videre arbeid 

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler ble sendt fra Plan- og bygningsetaten 3. juli 2023. Det skal først til behandling i byrådet, og så til behandling og endelig vedtak i bystyret.   

Planprogrammet skal legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiområdet, og legger et viktig grunnlag for kommende reguleringer.

 

Tidligere dokumenter til politisk behandling og offentlig høring:

Vedlegg oktober 2022

Vedlegg mars 2022

Vedlegg 2020