Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktskart med plangrense
Loddefjordåsen, plangrense
Bilde: Bergen kommune/ortofoto Blom 2020

Offentlig områdereguleringsplan for Loddefjordåsen

Forslag til planprogram til områdereguleringsplan for Loddefjordåsen er sendt til politisk behandling. Gåbyen Bergen og gode sosiale møteplasser er viktige stikkord i det videre arbeidet.

 

Planområdet ligger like vest for Loddefjord bydelssenter, og grenser til Vestkanten storsenter, Lyderhorn borettslag og Loddefjord kirke.

Gode tilbud for barn og unge

I Plan- og bygningsetatens forslag er det satt noe tydelige mål for planarbeidet. 

Loddefjordåsen skal utvikles i tråd med målsetningene for «Gåbyen Bergen», og ha et effektivt og attraktivt gang- og sykkelnettverk. Tverrforbindelsene gjennom planområdet skal styrkes. Det skal skapes nye sosiale møteplasser i tilknytning til bydelssentrum gjennom fjerning av parkeringsplasser og oppgradering av eksisterende byrom og plasser. Kommunen skal tilrettelegge for økt bruk av byrom, idrettsplasser og grøntområder, med spesiell vektlegging av tilbud for barn og unge i området.

Områdereguleringsplanen skal også tilrettelegge for effektiv bruk av kommunal eiendom, som barnehage, skole, friluftsliv og kultur. Potensiale for utvikling av kontorarbeidsplasser og lokalisering av energisentral med flisebrenningsanlegg innenfor planområdet skal vurderes. Prosjektet skal også definere områder og bygg som skal bevares.

 

Bakgrunn for arbeidet

I september 2018 ble det varslet planoppstart for «Frieda Fasmers minne tjenesteyting». Formålet med planen var å regulere nytt sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til å avklare behov for flere offentlige tilbud som barnehage, skole, idrett, kultur, park og friluftsliv.

I etterkant er planen delt i to. «Frieda Fasmers minne tjenesteyting» går videre som en egen detaljreguleringsplan, og det opprinnelig oppmeldte planområdet inngår nå i en områdereguleringsplan for Loddefjordåsen. Derfor er det ikke varslet ny oppstart.

Merknader som kom inn i 2018, og merknader mottatt i forbindelse med et orienteringsmøte august 2020 blir tatt med i det videre arbeidet.

Overordnet plangrep for utvikling av Loddefjord

Det skal også utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Planarbeidet skal foreslå et overordnet plangrep for fremtidig utvikling. Hensikten er å sikre en helhetlig og samordnet utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.

Hovedmålet er å utvikle Loddefjord til en gåby med bilfrie soner, god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt. Loddefjord sentrum skal ha møtesteder, attraktive torg, grønne byrom og parker.

 

Fremdrift for områdereguleringsplan for Loddefjordåsen

  • Planoppstart for Frieda Fasmers minne ble gjort 2018
  • Planen ble senere delt i to (detaljregulering for Frieda Fasmers minne og områdereguleringsplan for Loddefjordåsen)
  • Forslag til planprogram til områdereguleringsplan for Loddefjordåsen ble sendt fra Plan- og bygningsetaten desember 2020, og skal videre til politisk behandling

 

Vedlegg