Gå tilbake til:
Du er her:
Skisse over Nyborg næringsområde
Nyborg, 3D

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

I tråd med kommuneplanens bestemmelser skal Nyborg næringsområde tilrettelegges for høyere arealutnyttelse, fortrinnsvis for virksomheter med et stort antall arbeidsplasser, samt boliger og annen tjenesteyting.

Utvikling av gode byrom

Det er et mål at området tilrettelegges for utvikling av gode og attraktive byrom som fremhever Nyborg og gir området en positiv identitet. Redusert overflateparkering, bedre opplevelseskvaliteter for gående og syklende internt i området, samt tilrettelegging for økt bruk av kollektive transportmidler vil være sentrale målsettinger. De positive opplevelseskvalitetene knyttet til Liavatnet og Forvatnet skal utnyttes.

Plan- og bygningsetaten inviterte til åpent orienteringsmøte om planforslaget 28. januar 2019 på Tertnes videregående skole. Presentasjonen ligger som vedlegg nederst til høyre.

 

Status og fremdrift:

  • 4. oktober 2018 fattet byrådet vedtak om at planforslaget for Nyborg, med to alternative planutkast, skulle legges ut til offentlig ettersyn.
  • Planforslagene ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 5. januar - 19. februar 2019. Direkte berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser ble orientert ved brev om frist for innsendelse av skriftlige merknader.
  • Det pågår nå et utredningsarbeid for Bybanen til Vågsbotn. Dette arbeidet skal innen sommeren 2020 føres fram til en anbefaling av trasévalg gjennom Nyborg, og påfølgende oppstart av reguleringsarbeider. Dette trasévalget blir avgjørende for utformingen av områdereguleringsplanen.
  • Fram til sommeren 2020 vil det bli utført noen tilleggsutredninger knyttet til Nyborg-planen, etter innspill mottatt i høringsperioden. Deretter vil planarbeidet for Nyborg bli videreført og koordinert med reguleringsarbeidene for Bybanen.

 

Vedlegg