Gå tilbake til:
Du er her:
Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet bilde
Foto: Ø. Hartvig, 1974

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet. Saken er på høring, med frist for innspill 8. mars.

Byrådet behandlet i møtet 27. juni 2019, sak 1202-19, oppstart av områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet.

Kom med innspill!

Kunngjøring med dokumenter ligger tilgjengelig på nett, og der er også informasjon om hvordan du kan gi innspill i saken. Høringsfristen er 8. mars.

Hos Innbyggerservice i Kaigaten finner du også en utstilling med en arbeidsmodell som viser det aktuelle området, og utstillingen blir stående frem til 6. mars.

 

Krav om helhetlig reguleringsplan

Rådhuskvartalet har en lang historie som byens administrative og politiske sentrum, og det har siden 1990-tallet vært stilt krav om en helhetlig reguleringsplan. Til tross for dette har det vært gjennomført flere mindre delutredninger og byggeprosjekter i kvartalet. Tiden er nå moden for å fastlegge en helhetlig ramme for dette sentrale byområdet.

En stor andel av kvartalet er bygg og byrom med høy kulturminneverdi, og det er tidligere gjennomført omfattende registrerings- og analysearbeid som nå legges til grunn. Derfor er det et begrenset areal til nybygg, og reguleringsplanen vil bli relativt detaljert. Den vil ha særlig fokus på å sikre kvalitet i bevaringen av gamle bygg, samt nye bygg og plasser.

Rammer for videre utvikling

Planarbeidet skal fastlegge en endelig organisering av eksisterende samt nye bygg og plasser i Rådhuskvartalet. Planen skal gi rammer for utviklingen av et representativt hovedkvarter for kommunens politiske styring, med mulighet for allmennhetens samling og deltakelse. Området må bli godt integrert i bystrukturen og fungere som en naturlig del av byens hverdagsliv.

Foruten å ivareta Gulating Lagmannsrett og nytt Brannmuseum i den Gamle brannstasjon vil målet for planarbeidet være å utvikle området til:

  • Et kommunalt, politisk hovedkvarter som er en integrert del av bykjernen
  • En oversiktlig, sikker og funksjonell organisering av historiske og nye bygg
  • Et område med åpenhet og høy kvalitet i representative bygg og byrom som bidrar til et aktivt byliv

Arbeidsområdet omfatter arealet mellom Rådstuplass, Allehelgens gate, Peter Motzfeldts gate, Kaigaten og Christies gate, inkludert alle tilstøtende byrom.

Fremdrift

  • Oppstartssak ble vedtatt i byrådet juni 2019
  • Saken er på høring, med frist for innspill 8. mars.
Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet bilde
Utstillingen i Innbyggerservice blir stående frem til 6. mars. Foto: Elisabeth Langeland Matre
 

 

Vedlegg