Gå tilbake til:
Du er her:
Områdereguleringsplan Indre Arna bilde
Indre Arna
Bilde: Bergen kommune

Områdereguleringsplan Indre Arna

Områdereguleringen for Indre Arna skal blant annet sikre tilstrekkelig plass til gode byrom, et mangfold av funksjoner og plass til aktiviteter som ivaretar og styrker lokal tilhørighet.

Områdereguleringen for Indre Arna tar utgangspunkt i føringene som ligger i kommuneplanens arealdel (KPA2018). Her er store deler satt til sentrumssone og byfortettingssone. Dette betyr at områdene skal utvikles med høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg. Det er høye krav til byrom og grønnstrukturer, og det er et mål å sikre at eksisterende kvaliteter og identitetsmarkører i området bevares og brukes som ressurser for utvikling. Viktige stikkord er bærekraft og trivsel, og det skal være et levende og mangfoldig bydelssentrum. Planarbeidet skal også gi føringer for hvordan området kan utvikles i ulike etapper over tid.

Arbeidet med områdeplanen fikk en ny start i 2021, og sommeren 2023 skal planforslaget være klart til å legges ut på høring.

Mange gode innspill fra innbyggere og utbyggere

God medvirkning er en viktig del av planarbeidet.  I utredningsfasen som nå pågår, er det så langt kommet inn mange gode og konstruktive innspill via folkemøter, verksteder og kontordager. 

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en rapport om medvirkningsarbeidet som har vært gjennomført så langt  i forbindelse med områdereguleringen for Indre Arna. Se hele rapporten her:

 

Juni 2022 inviterte Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte i Ljoshall. Der orienterte prosjektledelsen om det pågående planarbeidet, og det kom også mange gode spørsmål og innspill. 

Her er presentasjonen fra informasjonsmøtet

 

Avklare hovedstrukturene i området

En områdereguleringsplan er en type arealplan som skal avklare hovedstrukturene innenfor et større område. Planen skal blant annet finne de beste løsningene for gående og syklende, for kollektivsystemet og for gatenettet generelt. Områdeplanen skal også sikre nok plass til for eksempel parker, strandpromenader og lekeplasser. Den skal vurdere hva som hører hjemme i de mest sentrale delene og hvilke formål som kan og bør plasseres andre steder. 

 

Stedsanalyse

Kart over området. Anbefalingskartet viser forslag til tiltak som gir kvaliteter for planområdet.
Anbefalingskartet viser forslag til tiltak som gir kvaliteter for planområdet.
Bilde: Bergen kommune

Det er laget en innledende stedsanalyse for Indre Arna. Stedsanalysen skal vise sammenhengen mellom planområdet og omgivelsene. Den skal bidra til at området utvikler seg i tråd med overordnete strategier og prinsipper. Gjennom å synliggjøre utfordringer og muligheter skal den bidra til at nye prosjekter tar hensyn til og videreutvikler stedets særpreg og potensial. Hovedsakelig peker denne stedsanalysen på kvaliteter og utfordringer for områdeplanen Indre Arna, men den tar også med seg kvaliteter for områdeplan Storaneset, der det er hensiktsmessig. (sist oppdatert april 2022). 

Les stedsanalysen her:

Utredninger

Tidligere har utfylling i Arnavågen vært det byutviklingsgrepet som har blitt arbeidet mest med. Dette er ett av tre alternativer for sentrumsutvidelse. De to andre aktuelle alternativene til sentrumsutvikling ble forkastet relativt tidlig i prosessen. Mulig byvekst sørover ble vurdert som vanskelig grunnet store barriereutfordringer sør/nord, utfordringer knyttet til støy, luftkvalitet og inversjon. Mulig byvekst på Seimsmyrane utgikk grunnet hensynet til natur- og kulturmiljøverdier.

Endrede føringer

Da kommuneplanens arealdel (KPA18) ble vedtatt, ble det slått fast at utfylling ikke lenger var aktuelt. Saksfremstillingen viste til at en kombinasjon av fremtidig fortetting rundt senteret, rekreasjon og gang/sykkelveg langs østre bredde, transformasjon på Storaneset og mulig utvidelse av strandpromenaden rundt hele Arnavågen, ville gi spennende muligheter uten behov for utfylling.      

I etterkant av dette var det nødvendig med en politisk avklaring for det videre arbeidet med områdereguleringen. Byrådet vedtok at områderegulering for Indre Arna og Storaneset skulle foregå som to separate prosesser. De to områdeplanene kan nå utarbeides parallelt og skal sikre gang- og sykkelveg mellom Storaneset og Arna Stasjon, i tillegg skal det vurderes om Storaneset egner seg til sosial infrastruktur.

Les saksfremstillingen fra avklaringsvedtaket 17.9.2020 her (arealplaner | 63130000 > Planbehandlinger). 

Oversikten over prosessen så langt
Oversikten over prosessen så langt
Bilde: Agnete Helene Matre / Bergen kommune

Ny start

Med de endrede forutsetningene for utvikling i Indre Arna omhandler den reviderte planoppgaven i hovedsak en vurdering av fortetting og utvikling innenfor eksisterende sentrumsområde på Øyrane, langs Ådnavegen og deler av Indre Arna-vegen. I det videre arbeidet er det naturlig å ta opp igjen sentrumsutvikling sør for Arna stasjon. I tillegg vil Storaneset og utvikling av arealene her, ha påvirkning på utviklingen av de mer sentrale delene av Indre Arna. Det må blant annet gjøres grundige vurderinger knyttet til hvilken type aktivitet og bebyggelse en ønsker å legge til rette for på Storaneset, og hva som egner seg best nærmere Øyrane torg og Arna Stasjon. 

Veien videre

Høsten 2021 er brukt til informasjonsinnhenting, prosjektrigging og forberedelser knyttet til innhenting av konsulenttjenester. Vi planlegger oppstart sammen med konsulent i mars/april 2022. Skissefase og utredningsfase vil ta ca. ett år, og vi har som mål å ha planforslaget for områdeplanen klart for offentlig ettersyn sommeren 2023.  

Vi er i dialog med utviklingsaktører og grunneiere i Indre Arna, som har ønsker om å starte opp detaljreguleringsplaner innenfor planområdet. I areal og prosjekt der vi ikke kan se at det er behov for områdevurderinger, vil vi kunne åpne for at det kan startes opp med private planinitiativ. 

I januar 2022 startet et samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Her skal det gjennomføres gangekartlegging av Indre Arna knyttet til Gåstrategien for Bergen kommune. 

Dette arbeidet kartlegger dagens tilbud for gående, gjør vurderinger og prioriteringer knyttet til oppgradering av eksisterende gangforbindelser, og vurderer behov for nye gangforbindelser. Planlagt ferdigstilling av dette arbeidet er mars 2022. Gangekartleggingen vil bli lagt til grunn for videre arbeid med områdereguleringsplanen.

Kontakt

For eventuelle spørsmål kan prosjektleder kontaktes på telefon 926 54 320 eller på e-post ann-helen.nessen@bergen.kommune.no

Vedlegg