Gå tilbake til:
Du er her:
Kart
Kompakt byutvikling med blågrønne kvaliteter. Illustrasjonskisse for en visjon for Åsane sentrale deler i 2050.
Bilde: Illustrasjon: Bergen kommune

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til strategisk planprogram for Åsane sentrale deler. Forslaget var på offentlig høring til 20. november 2022.

Medvirkning i høringsperioden

Planforslaget var på høring frem til 20. november. I høringsperioden inviterte Plan- og bygningsetaten til informasjonsmøte og kontordager i oktober og november 2022. 

Her kan du laste ned presentasjonen fra informasjonsmøtet:

Byplangrep

Med bakgrunn i arbeidet og Åsane sine særlige behov er utfordringsbildet i Åsane konkretisert med fire byplangrep: 

  1. Gi plass til vann
  2. Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv
  3. Skape god balanse mellom bolig, næring og tjenesteyting
  4. Bygge en fotgjengervennlig by med god mobilitet gjennom omfordeling av samferdselsareal
Liavatnet. Det er viktig å sikre vannflate og tilstrekelig grøntareal rundt Liavatnet og Forvatnet.
Liavatnet. Det er viktig å sikre vannflate og tilstrekelig grøntareal rundt Liavatnet og Forvatnet.
Bilde: Bergen kommune, plan- og bygningsetaten

Utvikling i faser

Fagetaten foreslår en gjennomføring i tre faser, der Åsane 2050 utgjør helhetsbildet.  

  • Fase 1: Frem til bybanen er bygget til Åsane
  • Fase 2: Fra bybanen er tatt i bruk til hovedvegsystemet E39 er lagt om
  • Fase 3: Utviklingen etter omlegging av hovedvegsystemet E39

Noen tiltak og arealdisponeringer kan passe i flere av fasene og må vurderes etter hvert som investeringsbehovene kommer. Det er viktig at det tidlig blir satt av tilstrekkelig areal til offentlige behov, tjenester og transport for å sikre en kompakt byutvikling med høy kvalitet.  

Formål med strategisk planprogram

Formålet er at det strategiske planprogrammet skal skissere en utvikling for Åsane og fungere som felles planprogram for etterfølgende planer, både offentlige og private. 

I tillegg til forslag til planprogram, inneholder saken en rekke grunnlagsutredninger, inkludert oversikt over innspill til oppstart, merknadshåndtering og medvirkningsprosesser. Fagetaten anbefaler at forslag til planprogram og grunnlagsutredningene legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høring. 

Rapporter og analyser som er utarbeidet og oversendt til Byrådsavdelingen finner du her:

Vedlegg oktober 2022

Vedlegg mars 2022

Vedlegg 2020