Gå tilbake til:
Du er her:
Kart
Bergen kommune ønsker forslag fra innbyggere i alle aldre på hvordan fremtidens Åsane bør bli.
Bilde: Illustrasjon: Bergen kommune

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

13. februar 2020 vedtok byrådet å lage en samlet plan for det sentrale Åsane, et strategisk planprogram. Planen skal danne grunnlaget for videre utvikling av Åsane de neste tiårene.

 

Bakgrunn og mål for planarbeidet

Planprogrammet skal sikre en samlet byutvikling for bydelen i tråd med målsettingene og føringene i kommuneplanen, både fra samfunnsdelen BERGEN 2030 og arealdelen KPA2018.

Arbeidet med planen skal sikre gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft. Åsane skal utvikles som gåby med god tilgjengelighet til skoler, grøntområder og andre viktige målpunkt. Det skal utformes et helhetlig sykkelveisystem for planområdet.

Åsane sentrum skal utvikles med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker inkludert sammenhengende blågrønn struktur. Lokalisering av en bydelspark sentralt i Åsane vil bli et tema i arbeidet. Tiltak i forhold til overvannshåndtering og flomsikring vil inngå i arbeidet med utforming av en sammenhengende blågrønn struktur.

 

Hvordan ser du for deg fremtidens Åsane?

I hvilken retning skal Åsane utvikle seg? Hvordan kan Åsane sentralt bli mer attraktivt? Hva trenger Åsane av nye tilbud og aktiviteter? Hvordan gjør vi stedet mer spennende for barn og unge? 

God dialog med innbyggerne er viktig i utvikling av det strategiske planprogrammet. Plan- og bygningsetaten har laget en kartløsning der alle som ønsker det, kan komme med forslag direkte i kartet. Vi vil gjerne ha dine synspunkt og ideer, og fristen er satt til 1. august. Klikk deg inn her:

Gå inn i kartet og gi dine forslag

 

Dersom du har flere innspill til hvordan fremtidens Åsane skal bli, tar vi gjerne imot innspill fra deg direkte. Prosjektleder Morten Sageidet kan kontaktes på telefon 408 13 060 eller e-post morten.sageidet@bergen.kommune.no

 

Vedlegg