Strategisk planprogram for Laksevåg bilde
Foto: Linda Nordgreen

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret oktober 2019.

Hensikten med det strategiske planprogrammet (SPP) er å få på plass et overordnet grep for å kunne ta stilling til private planforslag som har fortetting og byutvikling som mål. SPP beskriver visjon og målsetting, planprogram for nødvendige kommunale planoppgaver, samt en strategi for byutvikling og gjennomføring.

Hovedgrep

Hovedgrepet i planprogrammet er at det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelvegnett som knyttes til offentlige møteplasser av ulik størrelse og type. Infrastrukturen i området skal oppgraderes og det åpnes for fortetting og transformasjon i de gamle industriområdene. Deler av industriområdet på Laksevågneset foreslås opprettholdt til industriformål med dypvannskai.

Bystyrets vedtak

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 23.10.2019 sak 284/19 og fattet følgende vedtak: 

1. Strategisk planprogram Laksevåg godkjennes med følgende endringer:

 a) Kart og illustrasjoner oppdateres i samsvar med strategisk plankart og retningslinjer i Strategisk planprogram Laksevåg.
b)  Dokumentet oppdateres i samsvar med endringer utført etter offentlig ettersyn, jf. påpekninger i saksfremstillingen.

 2. Strategisk planprogram Laksevåg skal legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiplanområdet.

 3. Utviklingstrinn gitt i Strategisk planprogram Laksevåg er retningsgivende, men ikke bindende. 

 4. Tilgjengelighet til sjøen er et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i transformasjonsområdet. Dette i samsvar med det pågående arbeidet Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler hvis hensikt er å

  • Styrke byens kontakt med sjøen
  • Skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten
  • Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen
  • Bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten.

Bystyret ber om at god tilgjengelighet og tilrettelegging av deler strandsonen blir tilrettelagt for og gir rom for aktivitet. 

Vedlegg

 

Tidligere utredninger

Byrådet vedtok oppstart av planarbeidet 11. august 2011. Byrådet ville med dette prøve ut en enklere planform med Laksevåg som pilotprosjekt.

Som kunnskapsgrunnlag for mulighetsstudier og ulike scenarier ble det gjort fagutredninger på enkelte tema. Hensikten var først og fremst å beskrive dagens situasjon og identifisere utfordringer som må løses. Rapportene er offentlig tilgjengelige dokumenter. 

 

Byanalyse Laksevåg (2016): Denne rapporten søker kunnskap om menneskene som bor der, næringsvirksomhetene, forutsetninger og rammevilkår for en bærekraftig utvikling.

Trafikkutredning Laksevåg (2015): Gir en oversikt over dagens situasjon når det gjelder framkommelighet og tilgjengelighet med ulike transportmåter (bil, buss, sykkel og gange). Den gjør også en vurdering av kvaliteten og potensiale for å legge forholdene bedre til rette for å velge kollektiv, sykkel eller gange. 

Overordnet kartlegging av kulturminneinteresser (2015):  Denne gir en oversikt over de viktigste, kjente kulturminnene i området som representerer ulike tidsepoker i Laksevåg sin historie – som grunnlag for vurdering av byutviklingsstrategier og senere kulturminnegrunnlag.

Barnetråkkregistrering (2013): Plan- og bygningsetaten gjennomførte sammen med områdesatsingen barnetråkkregistrering på Holen og Damsgård skoler.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (2016): Det ble laget en ROS-analyse som grunnlag for å for å vurdere forhold knyttet til samfunnssikkerhet. 

Kulturminnegrunnlag (2017): Som en fortsettelse av den overordnede kartleggeingen, er det laget et mer utførlig kulturminnegrunnlag. 

Overordnet trafikkanalyse (2017): Som grunnlag for det strategiske planprogrammet ble det laget en overordnet trafikkanalyse. 

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende planarbeidet kan du kontakte Plan- og bygningsetaten ved
Ingunn Renolen, telefon 408 13 059