Kunngjøring og medvirkning i oppstartsfasen

Her finner du veiledning om kunngjøring og varsling i oppstartsfasen av et reguleringsarbeid, i tillegg til liste over offentlige og private høringsinstanser.

Plan- og bygningsloven krever god, tidlig og aktuell informasjon om planarbeidet til berørte parter og interesser. I oppstartfasen og i utarbeidelsen av planforslaget er det den private forslagsstiller som har ansvaret for å oppfylle dette kravet.

Lovens minimumskrav i oppstartsfasen er kunngjøring og varsling av oppstart. Plan- og bygningsloven legger også opp til at det skal søkes samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter, organisasjoner og så videre, samt legges til rette for aktiv medvirkning fra nærmiljøet. Hensikten er å få frem informasjon som har betydning for planarbeidet slik at berørte kan vurdere om eller hvordan de blir berørt.

Vi anbefaler at det legges til rette for medvirkning utover lovens minstekrav. Aktuelle tiltak kan være informasjonsbrosjyrer, avis-/mediaoppslag, nabo/-folkemøter, møter med berørte etater og etablering av referansegrupper.

Kunngjøring og varsling av oppstart

Kunngjøringen om at planarbeidet starter etter plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd skal gi opplysninger om hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn. Henvis til tildelt saksnummer og arealplan-ID.

  • Oppstart av planarbeid skal alltid kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom digitale medier.
  • Grunneiere i planområdet og berørte naboer/gjenboere nær planområdet skal alltid ha tilsendt brev med varsel om oppstart av planarbeid. Grunneiere omfatter også rettighetshavere. Det skal sendes med en kartskisse som viser lokalisering og avgrensing av planområdet, og en kort beskrivelse av foreslått reguleringsformål. Grunneierliste, naboliste og kartgrunnlag kan bestilles via Ambita - Infoland. Det anbefales å inkludere grunneiere og naboer som ligger nærmere enn 50 meter fra plangrensen, men dette må vurderes konkret i hver sak.
  • Varsel skal i tillegg sendes til offentlige etater og aktuelle bedrifter/organisasjoner som blir eller kan bli berørt, eller har interesser i planområdet. Varslingsliste over offentlige og private instanser finner du på denne siden. Om det er tvil om en myndighet er å anse som berørt, anbefales det å sende varsling. Plan- og bygningsetaten kan veilede om hvem som bør varsles. For kommunens ulike etater/enheter, sendes varsel via e-post.
  • Plan- og bygningsetaten skal gå gjennom utkast til varslingsbrev, annonsetekst og varslingsliste før varsel om oppstart.
  • Tidsfristen for merknader og uttalelser skal være på minst 4 uker (6 uker ved høring av planprogram).
  • Etter varslingsperioden er over, må mottatte merknader og uttalelser oversendes til Plan- og bygningsetaten.

Last ned:

Nyttige ressurser: