Gå tilbake til:
Du er her:

SMU (skolemiljøutvalget) og SU (Samarbeidsutvalget)

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.

Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen skal hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

I veilederen vedlagt finner du informasjon om hva et skolemiljøutvalg er, hvordan kan du bidra til at skolehverdagen blir bedre, hvilke oppgaver et skolemiljøutvalg har og hvordan det skal settes sammen. Du finner også eksempler og ressurser.

Udir har laget noen presentasjoner om skolemiljøutvalg for foreldre og elever og opplæring for representanter i skolemiljøutvalget - følg lenken til udir.no. Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Vedlagt ligger et informasjonshefte som sier noe om mandatet, oppgavene og rollene til SU-medlemmer.

Representant SU Nordnes skole 2021/2022: 

Galo Juarez Austegard, Utvalgsmedlem

Trude Sletteland (Venstre), Varamedlem i utvalg

Referat SU:

Videre på internett

Vedlegg