“Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

"Sammen for kvalitet - Lek og læring" er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager i Bergen de neste fire årene.

Les planen (PDF): Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021
 

Illustrasjonsbilde

“Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021” (forlenget til 2023/24) ble vedtatt av bystyret i januar 2018. 

Planens innhold

Planen redegjør for status og utfordringer i barnehagesektoren i Bergen. Planen tar for seg barns grunnlag for livslang læring og personalets kompetanse. Sammen for kvalitet – lek og læring tar opp temaer som barnesyn, tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, lek og læring. Den trekker også frem tilrettelegging for barns medvirkning, av leke- og læringsmiljø og for overganger. Til slutt trekker planen frem ulike strategier og forpliktende tiltak både på eier- og barnehagenivå. 

Viktige satsinger

Planens satsingsområde er Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre. Dette hovedsatsingsområdet blir synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng:

  • barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring.
  • personalets kompetanse og tilrettelegging for barns medvirkning, lekemiljø, læringsmiljø og overganger, arbeid med psykososialt miljø samt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.

Sammen for kvalitet – lek og læring viderefører også arbeidet med områdene; Språk som basiskompetanse, Matematisk kompetanse og Pedagogisk relasjonskompetanse.

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole