Bildecollage med tre bilder. Det største viser et lite barn som leker i sandkasse med bøtte og spade. Bildet nede til venstre viser to voksne og et barn i rullestol i en undervisningssituasjon. Bildet til høyre viser to skoleelever som jobber sammen på chromebook.
Handlingsplanen kobler sammen det spesialpedagogiske og det allmennpedagogiske feltet
Bilde: Astri Kamsvåg og Nina Blågestad

Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er en oppfølging av målene i strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Les planen: Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 


Handlingsplanen følger opp og konkretiserer vedtakene i strategiplanen (vedtatt i 2021).

Tiltakene i handlingsplanen skal til sammen heve nivået på hele det spesialpedagogiske feltet, men særlig innenfor disse tre feltene:

 • bekymringsfullt skolefravær
 • samspillsvansker 
 • habilitering

Byrådet har som mål at en skal hjelpe elever som ikke klarer å gå på skolen av ulike årsaker, enten det er forhold i familien, individuelle faktorer eller på fritiden. 

For barn og unge som har utfordringer med samspill, er barnehagen og skolen viktig som en forebyggende arena. Barn som utagerer fysisk eller verbalt er barn som har det vanskelig, og strever med å håndtere vonde følelser. Det er derfor avgjørende at de får den hjelpen de trenger, og at lærerne har nok ressurser til å følge dem opp på en god og trygg måte. 

Habiliteringsfeltet omfatter barn og unge med ulike utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelser. 

Samarbeid for å hjelpe barn som har de vanskelig

 • Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Dersom vi skal hjelpe disse barna på en best mulig måte, vil det også kreve samarbeid med andre tjenester for barn og unge, både i enkeltsaker og når det gjelder å utvikle kompetanse, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

Handlingsplanen inneholder syv tiltak 

 1. Utarbeide prosedyre som sikrer medvirkning fra barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres foresatte i saker som angår den enkelte.
 2. Utvikle og etablere system og struktur for å sikre at barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan medvirke på systemnivå.
 3. Sikre kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler innenfor temaene medvirkning og inkludering. 
 4. Utarbeide prosedyre som sikrer tidlig og målrettet innsats for barn/unge som har behov for særskilt tilrettelegging.
 5. Videreutvikle tilbudet til elever med omfattende behov i forsterkede skoler og nærskoler. 
 6. Videreutvikle et hensiktsmessig pedagogisk støttesystem i barnehagene og skolene.
 7. Styrke laget rundt barnet innenfor tre prioriterte områder: bekymringsfullt skolefravær, samspillsproblematikk og habilitering.

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole