Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Handlingsplanen for trafikksikkerhet 2019–2021 skal bidra til at Bergen når sine overordnete visjoner i kommuneplanen samfunnsdel om å være en aktiv og attraktiv by. «Gå-byen» er etablert som begrep, og all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med gange, sykling og kollektivtransport. I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes. Her skal særlig skoleveger og områder der eldre ferdes prioriteres.

Vedlegg

Se også overordnet  trafikksikkerhetsplan for Bergen og tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 – fylkesveger.