Planer på høring er ikke ferdige planer

En plan på høring er et første utkast. Etter høringsrunden klargjøres planen for 2. gangs behandling i byråd og endelig vedtak i bystyret.

Vi skiller mellom samfunnsplaner og arealplaner. Samfunnsplaner gir føringer for mål, tiltak og strategier for ulike samfunnstiltak. Arealplaner er førende for arealbruken i Bergen kommune. Les mer om sammenhengen mellom planer i Bergen kommune.

Planer omtalt her under “Planer på høring” er samfunnsplaner. De er med andre ord ikke ferdige. Når en samfunnsplan er endelig vedtatt, vil den bli gjennomgått med eventuelle innspill fra bystyrets vedtak, og til slutt legges ut i denne planoversikten

For oversikt planer på høring se: