To små barn med hestehale sitter i skogen med ryggen til kamera
Visjonen for de kommunale barnehagene i Bergen er 'En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn.
Bilde: Janne Kristoffersen

Har lagt frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i perioden 2018 – 2023. Meldingen kommer før rullering av kvalitetsutviklingsplanen for de kommunale barnehagene i Bergen.

Smilende kvinne med mørkt hår
Linn Katrin Pilskog er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Byrådet har utarbeidet en kvalitetsmelding for barnehageområdet i perioden 2018 – 2023. Forrige kvalitetsmelding for barnehage var “Kvalitetsmelding 2016-2017”.

Kvalitetsmeldingen som nå legges fram er en del av kunnskapsgrunnlaget for ny kvalitetsutviklingsplan, og kommer derfor i forkant av rullering av Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen – et arbeid med forventet oppstart høsten 2023.

Tjenestetilbudet under pandemien

I perioden siden forrige melding har det vært en global pandemi som på ulike måter har virket inn på tjenestetilbudet i barnehagesektoren. Koronaepidemien har hatt stor innvirkning på barnehagehverdagen, noe som har gjort det utfordrende å delta på og gjennomføre kompetansehevingstiltak, kurs og møter. Underveis i de ulike kapitlene i kvalitetsmeldingen er det kommentert hvordan pandemien har virket inn på barnehagene.

Måling av kvalitet - telling og fortelling

Kvalitetsmeldingen inneholder også informasjon om barnehageplasser, antall ansatte, sykefravær og resultater fra foreldreundersøkelsen og 10-faktor (medarbeiderundersøkelse). Bergen kommune har tradisjon for å legge til grunn både tellinger og fortellinger når en skal vurdere kvaliteten på arbeidet i barnehagesektoren. Meldingen inneholder derfor erfaringer fra ansatte i kommunale barnehager og fortellinger fra praksis.

Innhold i kvalitetsmeldingen

  • Kapittel 1 handler om nasjonale og kommunale føringer.
  • Kapittel 2 handler om oppfølging, kompetanse og utvikling. 
  • Kapittel 3 gir et innblikk i noen av de barnehageansattes erfaringer med kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen.
  • Kapittel 4 handler om barnehageplasser. Her blir det gjort rede for nye plasser/utvidelser og dekningsgrad. I tillegg tar kapittelet for seg barnehager som mottar nyankomne flyktninger og barnehagetilbudet for asylsøkere fra Ukraina.
  • Kapittel 5 omhandler de ansatte i barnehagen. 
  • Kapittel 6 omhandler samarbeid med hjemmet, og i dette kapittelet blir foreldreundersøkelsen beskrevet.
  • Kapittel 7 tar for seg barnehagemyndighetens arbeid med tilsyn, veiledning og kompetanseutvikling.
  • Kapittel 8 omtaler kultur- og aktivitetstilbud til private og kommunale barnehager.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai