Fire tenåringsjenter sitter i en trapp og snakker sammen
Byrådet i Bergen ønsker å beholde dagens ordning med elevråd, foreldrearbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).
Bilde: Nina Blågestad

Høring: Ny forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Byrådet ønsker at elevene ikke skal bruke mobiltelefoner på skolen, med mindre det er avtalt. Byrådet foreslår også å videreføre dagens brukerorganer i skolen. Gi innspill seinest 30. juni 2024.

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Ifølge den nye opplæringsloven skal kommunene lage en forskrift om skoledemokrati og skoleregler. Den nye forskriften skal erstatte Bergen kommunes forskrift om ordensreglement

Skolereglene beskriver hvordan kommunen forventer at elever oppfører seg på skolen, og hva kommunen ikke aksepterer. Også den nye forskriften beskriver hvordan kommunen kan reagere når elever bryter skolereglene, for eksempel kan kommunen ta beslag i gjenstander som elevene ikke har lov til å ta med på skolen. 

Byrådet foreslår at det innføres en regel om at elevene ikke skal bruke mobiltelefoner på skolen, med mindre dette er avtalt med lærer. Dette er i tråd med den nasjonale anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. 

Organisering av skoledemokrati

Når det gjelder elevdemokrati, har opplæringsloven tidligere lovfestet kravet om både elevråd, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Den nye opplæringsloven krever at skolene skal ha organer for samarbeid og brukermedvirkning, men overlater til den enkelte kommune å bestemme hvilke samarbeidsorganer skolene skal ha. 

Byrådet i Bergen ønsker å beholde dagens ordning med de fire brukerorganene. Byrådets forslag sikrer at elevene og foreldrene har en møteplass for å fremme saker, men at elever og foreldre selv kan velge å organisere seg slik de ønsker. 

Gi innspill til høringsutkastet seinest 30. juni

Les høringsutkastet til forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Bergen kommune

Les dokumentene i saken

Har du innspill til høringsutkastet?  Gi innspillene dine i dette høringsskjemaet (innlogging via ID-porten).

Fristen for å sende inn innspill er 30. juni 2024. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil gå gjennom høringsinnspillene før den blir sendt til bystyret for endelig behandling og vedtak.