Skissen viser muligheter for fredeliggjøring av Danmarksplass
Skisse fra mulighetsstudien Bedre byliv Danmarksplass
Bilde: Norconsult

Legger frem Mulighetsstudie for Bedre byliv på Danmarksplass

Byrådet anbefaler mulighetsstudiens forslag om å se på tiltak som ikke innebærer lokk over trafikken og anbefaler at rapporten benyttes som kunnskapsgrunnlag i videre planlegging.

I møte 17.11.2020, sak 336/20 gjorde  Bergen bystyre vedtak om å utrede reduksjon av trafikken på Danmarksplass gjennom å legge trafikken under bakken. 

På oppdrag fra Bergen kommune ved Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har Norconsult utarbeidet en overordnet mulighetsstudie.

Hovedformålet er å vurdere hvilke muligheter som kan finnes for å transformere Danmarksplass og omgivelsene til et velfungerende byområde med bedre byliv, der trafikken i mindre grad skal være dominerende. Tiltak som kan bidra til redusert trafikk er særlig viktig.

Delmål er byrom med oppholdskvaliteter, et finmasket gang- og sykkelveinett og akseptabel fremkommelighet på E39.

Mulighetsstudie i to deler

  • Del 1 utreder muligheter for å legge trafikk under bakken på Danmarksplass
  • Del 2 vurderer andre tiltak som kan bidra til å fredeliggjøre Danmarksplass uten å legge trafikken under lokk

Anbefaler å se på tiltak som ikke innebærer lokk

Mulighetsstudien går inn på én mulig løsning for lokk over trafikken, og viser muligheter og utfordringer ved et konkret forslag. Vurderingen er gjort med hensyn til gjennomførbarhet, og virkninger for trafikkavvikling og infrastruktur, støy, luftforurensning og byliv. 

Samlet sett vil kulverten gi bedre støyforhold og frigi areal til byrom oppå lokket. Samtidig ser byrådet at det er svært stor usikkerhet knyttet til om et eventuelt lokk vil være mulig å bygge. Det er også usikkert om lokket vil bidra til redusert støy og forurensning i så stor grad at kostnadene knyttet til investering og anleggsperiode vil kunne forsvares. Kulvert vil være svært kostbart og komplisert å bygge og vil kreve at Statens vegvesen prioriterer å utrede og regulere. Derfor slutter byrådet seg til mulighetsstudiens anbefaling om at det vil være mest hensiktsmessig å se på tiltak som ikke innebærer lokk.

Fredeliggjøring uten lokk

Det er identifisert 20 større og mindre tiltak fordelt på temaene trafikk, sykkel, gange, byrom og arkitektur. Mulighetsstudien viser at det er mye som kan gjøres for å bedre forholdene for myke trafikanter og opphold på Danmarksplass, men at det er vanskelig å få til betydningsfulle tiltak med tanke på bedre byliv uten redusert trafikk. Det vil være nødvendig med trafikkreduksjoner på opp mot 40% i rushtiden sammenliknet med dagens trafikknivå for å oppnå akseptabel avvikling i det framtidige veisystemet hvor alle tiltakene for trafikk er innført

For å få best mulig effekt av tiltakene viser rapporten at det er mest hensiktsmessig å se dem i sammenheng. Byrådet mener derfor det vil være mest hensiktsmessig å se tiltakene i en helhetlig sammenheng fremfor å trekke ut enkelttiltak.

Viktig kunnskapskapsgrunnlag

Byrådet mener rapporten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for kommende arbeid som kan tas med videre, blant annet i arbeidet med områdesatsingen og framtidig rullering av KPA. I en framtidig rullering av KPA vil behovet for helhetlig planlegging av området vurderes. 

Se saksdokumentene
Se sammendrag av Bedre byliv Danmarksplass i kartfortelling

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai