Forsiden av trestrategien.Bilde av trevegger og tregulv og tre+ i tekst
Bilde: Byarkitekten

Legger frem Trestrategi for Bergen, TRE+

Trestrategien skal være kommunens virkemiddel for å fremme bruken av tre som byggemateriale og skal bidra til å realisere mål knyttet til arkitektur, klima og folkehelse.

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. maiStrategien har med seg bygningshistorien og løfter frem de lange tradisjonene for å bygge med tre i Bergen og på Vestlandet. Samtidig ser strategien fremover og viser at økt bruk av tre bidrar til å realisere mange viktige samfunnsmål for Bergen.

Trestrategien vil bidra til å realisere målet om at Bergen skal være den grønneste og mest klima- og miljøvennlige byen i Norge. Byrådet anbefaler at Trestrategien, Tre+ vedtas av bystyret, og at strategien legges til grunn for arbeid i Bergen kommune knyttet til planlegging, bygging, rehabilitering og kunnskapsformidling rundt eksisterende og nye bygg.

Målene for for tresatsingen


Visjon: 
Økt bruk av tre skal styrke og videreutvikle Bergen som en fremtidsrettet, fornybar, klimavennlig, særpreget og vakker by.

Hovedmål: 
Fremme økt bruk og kunnskap om tre i Bergen

Delmål:
Hovedmålet sikres gjennom fire delmål med tilhørende satsinger og forslag på pilotprosjekt:

1: Økt bruk av tre i nye bygg og byrom
2: Økt bruk av tre ved ombygging av bygg og byrom
3: Økt omfang av ombruk og gjenbruk av trevirke
4: Økt lokalt produsert trevirke

Vil ha utslippsfri levering til kommunen innen 2030

Byrådet er blant annet opptatt av at kommunens rolle som innkjøper av varer og tjenester brukes strategisk til å fremme klima og miljø, kvalitet, innovasjon og bærekraft, og vil at det stilles tydelige krav til inngåelse av avtaler og innkjøp. Dette innebærer blant annet at varer og tjenester skal leveres utslippsfritt til Bergen kommune innen 2030. Trestrategien fremhever at bevisst bruk av tre må etterspørres i både kommunale og private byggeprosjekter.

Videre  vurderer byrådet at en samordning av etatenes kunnskap og ansvarsområder gjennom et tverretatlig forum med representanter fra Klimaetaten, Byantikvaren, Byarkitekten, Etat for utbygging, Etat for bygg og eiendom og Plan- og bygningsetaten vil bidra positivt til videre målrettet oppfølging av strategien. Byrådet mener også det er positivt at kommunen deltar i nasjonalt trenettverk.

Gjør mye bra

Byrådet fremhever også at det allerede gjøres mye bra i Bergen kommune, med bruk av tre i både nybygg og eksisterende bygg. Blant annet er Ulsmåg barneskole, Åsaheimen sykehjem og kommende Midtbygda sykehjem alle pilotprosjekter i tre. 

En av satsingene under delmål 3 om gjenbruk og ombruk innebærer å opprette gjenbrukslager for å gi tilgang til brukt trevirke. Dette inngår allerede i et nytt prosjekt under utvikling i Etat for Utbygging (EFU) som det knyttes store forventninger til.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai