Gå tilbake til:
Du er her:

Plan på Mindemyren setter standarden for kommende prosjekter i området

Bonavas reguleringsforslag legger til rette for ca. 600 boenheter, ca. 13.000 kvadratmeter næringsformål, offentlige torg og uteoppholdsarealer. Byggehøydene varierer mellom fem og åtte etasjer.

Mindetorget
Mindetorget
Bilde: MAD arkitekter

Den offentlige områdereguleringsplanen for Mindemyren definerer og beskriver ambisjonene kommunen har for Mindemyren som en ny bydel i Bergen, og deler Mindemyren inn i 25 delområder. Plan- og bygningsetaten betjener private initiativ i 18 av de 25 delområdene. Planområdet til Bonava Norge AS omfatter delfeltene S8 og S10 og utgjør et stort og viktig område i den fremtidige Mindebyen. 

Planforslaget er også et av de første store delfeltene som nå fremmes for sluttbehandling, og vil derfor legge viktige føringer for utviklingen av den fremtidige Mindebyen.

Eksisterende bebyggelse i planområdet. 1-4:  Bergensmeieriets opprinnelige bygg. 5 = Næringseiendommer
Eksisterende bebyggelse i planområdet. 1-4: Bergensmeieriets opprinnelige bygg. 5 = Næringseiendommer
Bilde: Google Maps

I planforslaget inngår Tapperiet og Administrasjonsbygget, deler av det tidligere Bergensmeieriet, som bevaringsverdige bygg, mens øvrig bebyggelse foreslås revet. 

Byrom med forskjellige funksjoner og kvaliteter

Mindetorget, Pulsparken og Meieriallmenningen utgjør de mest sentrale offentlige byrommene i planforslaget. Her legges det til rette for forskjellige funksjoner/kvaliteter:

  • Mindetorget. Sentral møteplass, binder sammen allmenningene, aktivitet og lek, kanal og vannspeil, aktive fasader og uteservering, noe støyutsatt.
  • Pulsparken. Sentral gangakse mellom Wergeland og Kanalveien, grøntkorridor, flomvei, boliggate med forhager, lekeapparater/utemøbler, ikke støyutsatt.
Meieriallmenningen
Meieriallmenningen
Bilde: MAD arkitekter
  • Meieriallmenningen. Sentral gangakse mellom Wergeland og Kanalveien, viktig møteplass, handelsakse og uteservering, bl.a.

Parkering i anlegg under bakken

All parkering er plassert under bakken, i eksisterende parkeringskjeller under delfelt S10 samt i planlagt parkeringsanlegg under delfelt S8.Planen foreslår ny kjøreadkomst til området fra Kanalveien, med direkte nedkjøring, en løsning som legger til rette for et bilfritt miljø på bakkeplan.

Bidrar til å nå målene

Planforslaget legger til rette for et stort antall boliger plassert nært gode kollektivforbindelser og med godt lokalt tjenestetilbud. Byrådet mener planen har  gode kvaliteter i de foreslåtte byrommene og uteoppholdsarealene og bidrar til å oppnå mål om den kompakte gåbyen, reduserte utslipp fra biltrafikk og en aktiv og attraktiv by.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

Sakene til byrådet 24. mars er klare