bybanen på holdeplass med sanntidsskilt på begge sider og ledningsnett over.blå himmel
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Slik vil byrådet arbeide med tilleggsutredning for bybanetunnel til Åsane

Tilleggsutredningen for tunnel skal legges frem for bystyret i 2025. For å sikre best mulig måloppnåelse, politisk forankring og styring underveis, deler byrådet arbeidet i tre faser.

Tilleggsutredningen skal gi et godt nok grunnlag for å vurdere om en anbefalt tunneltrasé er foretrukket alternativ sammenliknet med trasé gjennom dagen og gjennom Bryggen.

Skal baseres på tidligere og nye kriterier

Byråd Christine Kahrs inviterte til innspillsmøte for tilleggsutredningen til Bybanens byggetrinn 5 mellom Bergen sentrum og Åsane 16. april i år. I arbeidet med tilleggsutredningen vil kriterier innhentet i innspillskonferansen bli tatt med, i tillegg til kriteriene fra tidligere utredninger.

Gjennomfører forprosjekt under ledelse av byråden i vår

I løpet av våren skal byrådet gjennomføre og behandle et forprosjekt som fastsetter hvilken trasé som skal ligge til grunn for den videre utredningen.

Forprosjektet skal blant annet se på hva som kan gjenbrukes av tidligere utredninger og vurdere om det er bruk for nye. Arbeidet skal ledes av byutviklingsbyråden som et prosjekt i Byrådsavdeling for byutvikling, organisert gjennom staben til kommunaldirektøren. Ansettelser, bistand eller konsulenttjenester skal vurderes.

I fase 1 og fase 2 vil tilleggsutredningen ha vurderinger på fagspesifikke tema, og skal gi vurderinger på et tilstrekkelig nivå til at man kan utarbeide et anslag som er sammenlignbart med trasé i dagen gjennom sentrum og over Bryggen. Dette skal gjøres:

Utarbeider kostnadsoverslag i høst

Fase 1 gjennomføres i løpet av høsten 2024 med sikte på ferdigstilling og byrådsbehandling våren 2025. Det utarbeides et kostnadsanslag for den valgte traseen og samfunnsøkonomiske konsekvenser for begge traseene gjennom sentrum. Supplerende utredninger som vurderer den valgte traseen med fordeler og ulemper mot de valgte kriteriene skal innhentes. Behov for videre analyser skal identifiseres for at tunnelalternativet best mulig kan sammenlignes med dagalternativet.

Undersøkelser, anbefaling og valg av løsning

Dersom Fase 1 avdekker behov for supplerende analyser, blir disse gjennomført i Fase 2 våren 2025.Det skal også gjøres en vurdering av om tunnelalternativ kan gi lavere samfunnskostnad og om det er grunnlag for å starte opp arbeid med endringer i den vedtatte traseen. Målet er at saken legges frem for politisk behandling i bystyret høsten 2025.

Byrådets mål er at arbeidet med tilleggsutredningen ikke skal påvirke det pågående arbeidet med å sikre statlig finansiering, eller forsinke mulig oppstart av byggingen av bybanen til Åsane.

I Handlings- og økonomiplanen (HØP) for Bergen kommune 2024-2027, er det satt av tre millioner til forarbeidet for bybaneutredning. Byrådet vil komme tilbake med spesifikk plan for fase 1 og fase 2 og med anslag på kostnadene for fasene straks forprosjektet er ferdig.

Saken sendes til Utvalg for byutvikling til orientering. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 16. mai