Vil bygge omsorgsboliger på Nedre Totland

Byrådet foreslår å bygge seks boenheter i tilknytning til gamle Riple skole. Planen forutsetter at en lærerbolig rives, og det vil bli etablert parkeringsplass for ansatte på tomten.

Planen legger til rette for utbygging hovedsakelig på allerede bebygde områder. Store deler av planområdet er foreslått å bli bevart i sin nåværende tilstand gjennom regulering som friområde, blågrønn struktur og landbruksformål.

Vil bevare lærerbolig

Planforslaget legger til rette for bevaring og ny bruk av den gamle skolebygningen. Byrådet mener det er uheldig at lærerboligen fra 1920/30-tallet, som et kulturminne og et historiefortellende element, skal rives, men vektlegger at klimagassberegningene viser at bevaring og oppgradering av lærerboligen til dagens standard gir større klimagassutslipp enn rivning. 

Videre mener byrådet at det er positivt at det er satt krav i bestemmelsene til planen om at det skal gjennomføres en ombrukskartlegging av lærerboligen før det gis igangsettingstillatelse.

For mennesker med store behov

Omsorgsboligene tilrettelegges for personer som trenger kontinuerlig tilsyn og har behov for skjerming. Planforslaget bidrar til å oppfylle målene i Boligløftet Bergen (bystyresak 10/19), som har som formål å tilby boliger til flere personer med utviklingshemming.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 26. oktober