Gå tilbake til:
Du er her:

Vil legge Dokken 2050 - Overordnet strategi til grunn for videre utvikling av Dokken

Med Dokken 2050 - Overordnet strategi, legger byrådet opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

- Bergen kommune, andre forvaltningsnivåer og ikke minst privat næringsliv må strekke seg langt for at for å ivareta de høye ambisjonene.  Dette vil kreve andre prioriteringer og antakelig større investeringer i bydel og nabolag fra både dagens grunneier og fremtidige utbyggere enn det vi har vært vant til. I dette arbeidet skal og må kommunen gå foran, sier byråd Thor Haakon Bakke.

For å finne riktig balanse mellom økonomi, økologi og sosial bærekraft anbefaler byrådet at det utarbeides et bærekraftprogram for utviklingen av området.

Unik mulighet

Når godshavnen flyttes ut av Bergen sentrum frigjøres i overkant av 200 dekar til byutviklingsformål.  Utviklingen på Dokken vil ta lang tid. At Bergen kommune eier mesteparten av arealene gir en unik mulighet til å omforme det gamle havneområdet til et fremtidsrettet og levende byområde for alle, med en blanding av bolig, næring, kultur og rekreasjon, god allmenn tilgang til sjøen og energi- og miljøløsninger som bidrar til at Bergen når sine klimamål.

Selv om Bergen kommune er grunneier og planmyndighet, er kommunen avhengig av samarbeid og samskaping med både innbyggere, utbyggere og andre relevante aktører for å nå visjonen for utviklingen av Dokken.

Dokken – en bydel for alle

Det er en stor utfordring og vil kreve en stor arbeidsinnsats fra kommunen og andre aktører for å lykkes med å sikre at boligene og bydelen som utvikles på Dokken blir tilgjengelig for et mangfold av mennesker. Temaet vil bli fulgt opp og vil sees i sammenheng med pågående prosjekter og utredninger under Program for boligforsyning. Temaet er også behandlet i kommunens boligmelding.

Nullutslippsbydelen

-Når vi tilrettelegger for transformasjon av et så sentralt byområde er dette i seg selv et viktig grep for å redusere utslipp fra person- og arbeidsreiser. Med et stort innslag av boliger, arbeidsplasser og gode uteoppholdskvaliteter legger vi til rette for at mange av fremtidens bergensere får muligheten til å bosette seg sentralt, uten å bygge ned naturområder og med nærhet til allerede utbygget infrastruktur, sier Bakke.

Vil styrke posisjonen som Norges Havby

Bergen har viktige nasjonale og internasjonale marine og maritime nærings-, kunnskaps-, og forvaltningsmiljøer. Byrådet vil styrke Bergen sin internasjonale posisjon som Norges Havby og ønsker å videreutvikle området rundt Puddefjorden, fra Solheimsviken, Marineholmen, Laksevåg sjøfront og Dokken, til et sammenhengende næringsområde for havnæringene.

Visjon, mål og strategiske veivisere for utvikling av Dokken

Strategien er bygget opp med en visjon for hva vi ønsker Dokken skal være i 2050, med fire mål som definerer visjonen og beskriver hva vi ønsker å oppnå. De elleve strategiske veiviserne beskriver hvordan målene skal nås, og gir rammer og retningslinjer for det videre arbeidet.

Overordnet strategi for Dokken
Overordnet strategi for Dokken
 

Vil fremme handlingsplan

Byrådet vil følge opp Overordnet strategi med en handlingsplan der prioriterte oppgaver i tillegg til et program for bærekraft og sirkulære system vil være et prosjekt for stedsskaping og midlertidighet, som også er fremhevet i parallelloppdragene og høringsinnspill.

Fremdrift

Tre prosjekter er prioriterte i starten av utviklingsarbeidet for Dokken:

  •  Denne saken, Dokken 250 - Overordnet strategi, som skal gi nødvendig retning, rammer og føringer for det videre utviklingsarbeidet på Dokken. Overordnet strategi skal til behandling i bystyret i vår.
  • Et annet prosjekt utreder og forbereder etablering av et utviklingsselskap for de kommunale eiendommene på Dokken. Byrådet har lagt frem egen sak med anbefaling om at det etableres et aksjeselskap eid av Bergen kommune senest innen 2022.Saken skal til behandling i bystyret i vår.
  • Det tredje prosjektet utarbeider offentlig plan for området, der første fase er å utarbeide forslag til en arealstrategi som viser hvordan byutviklingen i området kan disponeres. Forslag til arealstrategi for Dokken er lagt til høring. Arealstrategien sluttbehandles i bystyret innen utgangen av 2021.

Havbyen Bergen - prinsippsak om tomtevalg

Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet samt Nye Akvariet på Dokken gir muligheter for å videreutvikle Bergens rolle som Havbyen Bergen. En egen prinsippsak om tomtevalg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet fremmes til bystyremøtet i juni.

Medvirkning

Strategien er resultat av omfattende internt og eksternt samarbeid. Gjennom seminarer og møter har det kommet innspill fra medlemmene i en intern og en ekstern ressursgruppe. Det er gjennomført et parallelloppdrag i form av en åpen anbudskonkurranse for tverrfaglige konsulentteam for å få innspill, inspirasjon og ideer i en tidlig fase. Det er arrangert ByLab, og oppstartsseminar , midtveisseminar og sluttseminar med utstillingsåpning ble gjennomført i 2020. Digital gjennomføring  av seminarene har gjort at dem tilgjengelige for flere, og er tilgjengelig på Dokkens youtube-kanal også i ettertid.   Høring av forslag til overordnet strategi ble gjennomført i begynnelsen av 2021.

Les dokumentene i saken

Saken skal behandles i byrådet 25. mars

Saken skal til behandling i utvalg for miljø og byutvikling og bystyret

Gå til nettsiden for Dokken

Følg Dokken: