Gå tilbake til:
Du er her:
Dokken fra godshavn til fremtidsrettet bydel
Dokken skal bli ny bydel med mangfold og variasjon
Bilde: Christine Hvidsten

Fra godshavn til fremtidsrettet bydel

250 dekar frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Hvordan kan vi legge til rette for at Dokken blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?

Ambisjoner for Dokken

Målet er å utvikle Dokken til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

Dokken skal bli en nullutslippsbydel. Det legges stor vekt på samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, og hvilke muligheter nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner kan ha for bydelen og byen. Vi ønsker nabolag og boligtilbud som er tilgjengelige og inkluderende, attraktive for barnefamilier og som gir muligheter også for lavinntektshusstander, og der raushet, fleksibilitet, flerbruk og sambruk er viktige stikkord.

Organisert i program

Transformasjonsområdet Dokken strekker seg fra Jekteviken i nordøst til Møhlenpriskaien sør for Puddefjordsbroen. Bergen kommune eier mesteparten av arealet, dvs.  220 dekar. Utvikling og realisering av Dokken som ny bydel i Bergen sentrum vil kunne ta flere tiår. Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av mange prosjekter og involvere de fleste av kommunens ansvarsområder og mange eksterne aktører. Arbeidet er organisert utfra en programmodell som man mener vil gi positive resultater med tanke på koordinering, intern og ekstern samhandling og fremdrift

I første fase av programmet har Bergen kommune satt i gang tre prioriterte prosjekter:
 

1. Overordnet utviklingsstrategi for Dokken
2. Utrede og forberede etablering av utviklingsselskap for eiendommene på      Dokken
3. Utarbeide offentlig arealplan

Overordnet visjon og strategi skal gi retning

Prosessene for transformasjon er satt i gang og en prioritert oppgave i første fase er å utarbeide forslag til en overordnet strategi for Dokken som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingsarbeidet.  

Medvirkning til overordnet visjon og strategi skal skje gjennom workshops i ByLab, dialog og debatt, og legges frem for bystyret høsten 2020.

Det er også lyst ut parallelloppdrag, der tre konsulentteam inviteres til å gi innspill til visjon i en tidlig fase av utviklingsarbeidet. 7.mai 2020 ble det gjennomført et oppstartseminar du kan se i opptak under (starter på 11.00)

 se ppstartsseminaret  i opptak her.

Du kan følge arbeidet med Dokken i flere kanaler
 

Følg oss på