Har halvert boligkøen for utviklingshemmede

Antall personer med utviklingshemming som står på venteliste for å få bolig, er nå redusert til 68.

Byrådet legger nå frem en rullering av planen "Et helt liv med mening, vekst og utvikling - plan for tjenester til personer med utviklingshemming 2018-2028". I planen fremgår det at det i perioden 2018 – 2023 er bygget 69 nye boliger til målgruppen, og det er konkrete planer for de resterende gjennom satsingen Boligløftet.  

Fjerner køen innen 2026 

- Vi er på god vei til å fjerne boligkøen og ligger nå an til å klare det innen 2026. Det er gjort en stor innsats de siste fem årene, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung.

 - Vi har møtt på mange utfordringer som har forsinket fremdriften. Særlig utfordrende har det vært at det er mangel på egnede tomter, tidkrevende reguleringsprosesser og usikkerhet knyttet til husbanktilskudd. Fremtidig boligbehov for målgruppen må derfor innarbeides i Kommuneplanens samfunns- og arealdel slik at det blir lettere å få på plass boliger, sier Grung.

Må satse på større enheter 

Det er allerede nå knapphet på kvalifiserte medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene, og denne utfordringen forventes å øke. Byrådet påpeker at det er viktig at tjenestene tilpasses situasjonen. 

- Vi må redusere antall bofellesskap og etablere større og mer robuste enheter med flere beboere i hvert bygg. Husbankens anbefaling om små bogrupper med fire til åtte boliger er ikke bærekraftig sett i lys av den fremtidige helsepersonellkrisen vi står overfor, sier Grung. 

- For dem med komplekse tjenestebehov bør det legges hovedvekt på forsvarlige fagmiljø og bomiljø tilpasset funksjonsnivå, fremfor antall boenheter. For mange vil det å ha flere naboer øke muligheter til å utvikle gode relasjoner og et aktivt sosialt nettverk, påpeker Grung.  

Nye tiltak 

Rulleringen av planen viser at over halvparten av tiltakene i planen allerede er sluttført. Det legges også til nye tiltak, blant annet bygging av en barnebolig og et bosenter tilrettelagt for personer med komplekse og sammensatte bistandsbehov knyttet til psykiske lidelser, utviklingshemming, rus- og atferdsproblematikk. 

Planen skal videre til behandling i utvalg og bystyret.  

Se dokumentene i saken (lenke) 

Her er sakene fra byrådet 19. oktober