Høring av rehabiliteringsstrategi for Bergen kommune

Nå legger byrådet "Strategi for rehabilitering i Bergen kommune 2024-2027" ut til høring. "Rehabilitering først" er bærekraft for fremtiden.

Annonseringsdato: 12. april 2024 
Frist for innspill: 16. mai 2024 

“Rehabilitering først” er Bergen kommunes strategi for rehabilitering for voksne og eldre. Strategien gir føringer for hvordan kommunen skal legge til rette for et rehabiliteringstilbud som støtter innbyggerne i å mestre hverdagslivets aktiviteter, delta i samfunns- og arbeidsliv og bo lenger hjemme.  

– Byrådet har som mål at innbyggerne skal få god og helhetlig rehabilitering. Viktige stikkord er tidlig, målrettet og samordnet innsats. Strategien har en bred og helhetlig tilnærming til rehabilitering. Den favner innbyggere med ulike typer funksjons- og mestringsutfordringer og sammensatte behov. Den ser utover helsetjenestene, og skal bidra til bedre samordnet innsats på tvers av tjenester, sektorer og tjenestenivå, sier Marte Monstad, byråd for eldre, helse og omsorg.  

Hovedmål og strategier 

Strategien beskriver utfordringsbildet innen rehabiliteringsfeltet og peker ut fire overordnede mål med tilhørende strategier: 

Mål 1: Brukermedvirkning og deltakelse på alle nivå 

Mål 2: Rett rehabiliteringstjeneste til rett tid 

Mål 3: Helhetlig og samordnet innsats 

Mål 4: Kunnskapsbasert og nytenkende rehabilitering 

Finansiering av ulike satsinger og tiltak knyttet til planen, må bli vurdert og spilt inn i forbindelse med rullering av kommunens handlings- og økonomiplan.  

Dokumenter 

Les dokumentene i saken  

Send innspill 

Byrådet har vedtatt at høringsutkastet til strategi for rehabilitering i Bergen kommune 2024-2027 skal legges ut til åpen høring. Det betyr at alle som ønsker å komme med innspill til strategien er velkomne til å gjøre det.  

– Vi håper på mange innspill fra innbyggere og organisasjoner når rehabiliteringsstrategien nå blir lagt ut på høring, sier helsebyråden.    

Send innspillene dine i eget høringsskjema (Krever pålogging med bank-ID) 

Frist for å sende inn innspill er 16. mai 2024. Byrådet vil gå gjennom innspillene, før planen blir sendt til bystyret for endelig behandling og vedtak. 

LES OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 11. april