Slik blir inkluderingssenteret som åpner i 2024

Byrådet legger frem sak om drift av Bergen inkluderingssenter.

Den tidligere lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen, med utstrakt sambruk mellom tjenestene som jobber med å ta imot nyankomne flyktninger og innvandrere, idrett, kultur, helse og nærmiljø. 

Bergen inkluderingssenter er også et pilotprosjekt for det internasjonale programmet Building Dignity, som handler om hvordan de bygde omgivelsene påvirker menneskerettighetene. 

- Målet er at Bergen inkluderingssenter skal bli et internasjonalt forbilde for nye måter å inkludere nyankomne flyktninger og innvandrere på, sier inkluderingsbyråd Eduardo Andersen. 

Se film om Bergen inkluderingssenter og les mer om byggeprosjektet

Økt deltakelse og inkludering

Byrådssaken handler om hvordan kommunen skal legge til rette for at bruken er i tråd med målene til det nye senteret. Foruten å være et bygg med aktiviteter som skal inkludere nyankomne flyktninger og innvandrere, skal det ha en inkluderende arkitektur og være til bruk for alle byens innbyggere.

Foreslår vertsorganisasjon

Alle kommunale tjenester som jobber tettest opp mot flyktninger og innvandrere skal samlokaliseres i bygget. Byrådet foreslår at det opprettes en vertsorganisasjon som skal ivareta aktiviteten i bygget. Denne organisasjonen får ansvar for å legge til rette for bruk av bygget for frivilligheten og nærmiljøet på Landås.

Byrådet anbefaler at det arbeides videre med et forslag til vertsorganisasjon for å ivareta senterets formål om å være et åpent hus for hele Bergen med aktiviteter fra morgen til kveld. Konkret forslag om opprettelse av en vertsorganisasjon og annet innhold i senteret fremmes og behandles i forbindelse med Handlings -og økonomiplan 2024-2027.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 10. august