Trapper i stein med røde benker foran det nye inkluderingssenteret
OVERLEVERT: Bergen inkluderingssenter ble overlevert fra entreprenøren oktober 2023. Våren 2024 kommer senteret til å åpne i den tidligere lærerskolen på Landås.
Bilde: Celine Blanc

Byggeprosjekt Bergen inkluderingssenter

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Status: Ferdigstilt

Se film om Bergen inkluderingssenter under:


Inkluderingssenter, idrett og nærmiljø

Glassgården mellom to bygningskropper.
Glassgården etter totalrehabilitering av lærerskolen.
Bilde: Elena Castillo

I dag er den delen av virksomheten til 
kommunen som jobber med å integrere og inkludere innvandrere i bysamfunnet vårt spredt flere steder i byen. I inkluderingssenteret skal store deler av denne virksomheten samles på ett sted. Grunnskolen for voksne i Bergen og Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap (tidligere Nygård skole), Introduksjonssenteret for flyktninger og administrasjonen i Etat for inkludering skal samlokaliseres i den gamle lærerhøgskolen. Planlagt åpning er våren 2024.

Inkluderingssenteret har også gitt plass for to nye leietakere, Bergen voksenopplæring (BVO) og Senter for migrasjonshelse (SEMI).

Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Det er gjort avtaler med Etat for idrett om sambruk av idrettsarealene. Bygget har tre gymsaler og et svømmebasseng til opplæringsformål. I tillegg skal Lægdebanen (fotballbane) utvides og det kommer et garderobeanlegg i tilknytning til banen.

En gymsal med trevegger og basketballkurver
Gymsal på Bergen inkluderingssenter.
Bilde: Elena Castillo

Samarbeid og sambruk

Inngangen fra parken til Bergen inkluderingssenter med nytt skilt på plass.
Inngangen fra parken til Bergen inkluderingssenter med nytt skilt på plass.
Bilde: Elena Castillo

Kommunen ønsker at senteret skal gi et tilbud til et bredt spekter av brukere både på dag- og kveldstid. Med brukere menes dem som bruker tjenestene fra Etat for inkludering, men også nærmiljøet og frivillige organisasjoner innenfor kultur og idrett.

Senteret skal også være med på å stimulere til åpenhet og samarbeid på tvers av kommunale tjenester. Det skal ha fleksible løsninger, slik at det kan bli lagt rette for et mangfold av og variasjon i antall brukere.

Ombyggingen skal gi best mulige fasiliteter til etatens undervisnings- og integreringsvirksomhet. Beliggenheten med offentlig uteareal, skole- og idrettsformål i tilknytning til eksisterende park, kirke, fotballbane og boliger legger til rette for en god stedsutvikling med sosial bærekraft.

Resepsjonsområdet i Bergen inkluderingssenter.
Fellesareal og resepsjonsområde på Bergen inkluderingssenter.
Bilde: Elena Castillo

Pilot for menneskerettigheter i arkitektur

Et kjøkken i grønne farger
Å delta i et måltid er inkluderende. Her er kjøkkenet på inkluderingssenteret.
Bilde: Elena Castillo

Bystyret i Bergen har vedtatt at Bergen skal være en menneskerettighetsby. For å konkretisere denne ambisjonen innenfor byutvikling, byforming og arkitektur er Bergen Inkluderingssenter meldt inn som pilotprosjekt for Building Dignity, et internasjonalt program som setter fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene.

Målet er at Bergen Inkluderingssenter skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende bysamfunn. Arkitektoniske valg gir viktige rammer rundt mennesker. Arkitektur kan invitere, inkludere og inspirere til å være aktive og deltakende mennesker. Byarkitekten er en medspiller i pilotprosjektet, og jobber sammen med prosjektgruppen for å konkretisere ambisjonen om et åpent og inkluderende senter som fremmer verdighet for alle brukere.

Statusen som pilotprosjekt innebærer at det i utviklingen av prosjektet prioriteres løsninger som fremmer menneskeverd i alle ledd av prosjektutviklingen. Det gjelder både måten bygget blir utformet på, selve byggeprosessen og bruken og driften av bygget. I programmerings- og skisseprosjektfasen har det vært særlig fokus på å bruke arkitektur for å skape inkluderende møteplasser og læringsmiljø.

Partnerne i Building Dignity er Raftostiftelsen, The Institute for Human Rights and Business, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, og The Australian Human Rights Institute at the University of New South Wales.

Mer informasjon om pilotprosjektet: 

Bergen inkluderingssenter - Building Dignity Statusrapport 1

Les om Dignity by Design-Human Rights and the Built Environment Lifecycle

Building Dignity
Livssyklusen til de bygde omgivelsene
Bilde: Institute for Human Rights and Business (IHRB), norsk oversettelse Byarkitekten.

Gjennomføringen av byggeprosjektet

Den tidligere Lærerhøyskolen på Landås ble kjøpt av Bergen kommune i 2015. Bygningsmassen skal bygges om og gjennomgå full rehabilitering for å tilfredsstille dagens standard og krav fra myndighetene. Det nye senteret skal ha passivhus som standard og ha tilnærmet nullenergi ( nZEB).

Klasserom
I klasseromsbygget er det elementer av gjenbruk fra den gamle lærerhøgskolen: Krittavle, belysning og vask.
Bilde: Elena Castillo

Det nåværende bygget er fra 1963 med et tilbygg fra 1995. Bygningsmassen er fordelt på fire etasjer og består i dag av undervisningsarealer, kontorarealer, kantine og bibliotek. Bygget har tre gymsaler med garderober og også et svømmebasseng.

Samtlige konstruksjoner innvendig og i fasader blir revet ned til betongskallet med unntak av noen teglvegger. Alle konstruksjonene skal deretter bygges opp igjen i henhold til funksjons- og romprogram. Større deler av bygningsmassen skal få direkte eller indirekte innfall av dagslys. Det vil kunne øke utnyttelsen av bygningsmassen.

Bergen inkluderingssenter
Lærerskolen er totalrehabilitert fra innerst til ytterst.

Prosjektet jobber mye med bevaring og gjenbruk. I den innledende rivefasen har det gitt en positiv gevinst. Gjenbruk er ivaretatt både i prosjektet, men også for andre som har sett nytten av å gi noe et nytt liv andre steder.

I bibliotek og idrettsareal skal det kun gjennomføres mindre bygningsmessige arbeider.

Det skal også gjøres arbeid utendørs. Det blir ny hovedinngang til bygget, og det skal også anlegges park med dyrkningsparseller og et drivhus.

Fotballbanen Lægdebanen
FERDIG: Fotballbanen Lægdebanen er utvidet og har fått nytt garderobeanlegg. Anlegget ble åpnet 13. oktober.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Lægdebanen har fått nytt garderobeanlegg. Det nåværende friidrettsanlegget og fotballbanen er erstattet med en ny 11’er-bane med målene 100 x 60 m. I tillegg er det kommet nytt, komplett garderobeanlegg i form av en 1-etasjesbygning. Det nye anlegget skal være både for allmennheten og idrettslaget Baune, samt brukerne av Bergen inkluderingssenter.

Prosjektet vil bli oppdelt i tre entrepriser:

  1. Utvidelse av Lægdebanen med garderobeanlegg vil ha prioritet og gjennomføres som en totalentreprise. Oppstartjanuar 2020 med antatt ferdigstillelse 4 kvartal 2020. SK Baune vil få utvidet dagens fotballbane til en 11’er bane med tilhørende garderobeanlegg.
  2. Innvendig riveentreprise gjennomføres som en totalentreprise, som en innledende fase til hovedombygging av Landåssvingen 15. Oppstart april 2020 med ferdigstillelse oktober 2020
  3. Totalentreprise hovedombygging av Landåssvingen 15. Oppstart november 2020 med ferdigstillelse september 2023

I oktober 2023 ble bygget overtatt av Bergen kommune fra entreprenøren. I perioden frem til at senteret blir åpnet våret 2024 pågår det arbeid med kunstutsmykking, møblering og montering av tekniske utstyr. I tillegg blir det jobbet med å planlegge driften av bygget.

Fakta

  • Investeringsramme: 931 millioner
  • Fremdrift: Overleveres til bruker våren 2024.
  • Totalentreprenør hovedombygging: LAB Entreprenør AS
  • Fotballbane med garderobeanlegg: Rivenes AS
  • Innvendige rivningsarbeider: Norsk Riving AS
  • Areal: Eksisterende bygg 18 144 m². Nytt garderobeanlegg 220 m²
  • Adresse: Landåssvingen 15

Prosjektleder i Etat for utbygging: Elena Castillo