Finansbyråd Eivind Nævdal Bolstad
Finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad sier at budsjettendringene vil gi bergenserne bedre privatøkonomi, et løft for byens eldre og sikrer flere barn og unge bedre oppvekstsvilkår.
Bilde: Nina Blågestad

Tilleggsinnstilling: Reduserer eiendomsskatten og styrker eldreomsorgen

Byrådet har i dag lagt frem tilleggsinnstillingen til budsjettet. Byrådet foreslår å sette ned eiendomsskatten, styrke eldreomsorgen og gi flere barn og unge gode oppvekstsvilkår.

Det forrige byrådet la i september frem sin innstilling til handlings- og økonomiplan. Det nye byrådet kommer nå med sin tilleggsinnstilling til budsjettet. Byrådet foreslår en rekke endringer i forslaget som kom fra det forrige byrådet. 

Endringer på 189,4 millioner 

- Det er begrenset hvor store endringer Meyer-byrådet har hatt tid til å gjøre. På få uker har vi likevel funnet handlingsrom til å styrke bergenseres privatøkonomi, ta et skikkelig løft for byens eldre og sikre flere barn og unge bedre oppvekstsvilkår. Selv om vi ikke er i mål enda, viser tilleggsinnstillingen retningen byrådet vil ta Bergen de neste årene, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad.

Byrådet har endringer tilsvarende 189,4 millioner kroner, sammenlignet med det som lå i bordet fra det forrige byrådet. Byrådet foreslår blant annet å redusere promillesatsen for eiendomsskatt fra 2,8 til 2,6. Samlet utgjør reduksjonen i eiendomsskatten 57 millioner kroner. 

- Med vårt opplegg sparer alle som eier bolig i Bergen flere hundre kroner i året, i forhold til Ap-byrådets budsjett. Vi har en tydelig ambisjon om å halvere eiendomsskatten i løpet av perioden, men nå tar vi et steg i riktig retning ved å senke skattesatsene for første gang på mange år, sier Nævdal-Bolstad.

De største endringene 

Dette er noen av de største endringene i tilleggsinnstillingen: 

  • Flere servicemedarbeidere på sykehjem: Byrådet foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å styrke grunnbemanningen på sykehjemmene. I tillegg er det foreslått å reversere et effektiviseringskrav på 10,9 millioner kroner. Dette betyr at byrådet i realiteten tidobler innsatsen for å få flere hender i eldreomsorgen.
  • 21 flere sykehjemsplasser: Slettemarken sykehjem skal rives og bygges om til Fageråshjemmet. I anleggstiden skal sykehjemmet ha tilhold på Storetveit sykehjem. Byrådet foreslår å bevilge 16,9 millioner kroner til å gi 21 flere plasser på Storetveit, noe som reduserer ventekøen med om lag 20 prosent.
  • Flere miljøarbeidere i skolen: Byrådet foreslår å bevilge åtte millioner kroner å ansette flere miljøveiledere i skolen. 
  • Økt bevilgning til aktivitetskortet for barn og unge: Byrådet foreslår å mer enn doble bevilgningen til aktivitetskortet, med en styrkning på fem millioner kroner.
  • Midler til å realisere Sædalen idrettspark: Byrådet foreslår et engangstilskudd til Sædalen IL for å bidra til realiseringen av Sædalen idrettspark. Med et engangstilskudd fra Bergen kommune på kr 5 mill. vil Sædalen IL sitt byggeprosjekt være fullfinansiert, og klubben kan begynne å bygge blant annet ny 11-bane.
  • Nytt nærværsprosjekt: Byrådet foreslår å bevilge fire millioner kroner til å gjennomføre et prosjekt som skal redusere sykefraværet i kommunen. 
  • Styrket bemanning i Bjørnsonsgate: For å bedre tilbudet til beboerne i botiltaket i Bjørnsonsgate foreslår byrådet å bevilge 7,5 millioner kroner til å styrke bemanningen. Dette skal gi tettere individuell oppfølging, tilbud om aktiviteter og økt trygghet. 

Går gjennom oppgavene

Byrådet har i tiltredelseserklæringen varslet en gjennomgang av kommunens oppgaver. I tilleggsinnstillingen er det forutsatt at dette vil kunne gi en innsparing på 85 millioner kroner i budsjettet for 2024. 

- Skal Bergen kommune ha en sunn økonomi, ta høyde for demografiutviklingen, og få rom til våre satsninger, er det helt nødvendig å prioritere hva vi skal bruke penger på. En gjennomgang av oppgavene skal se på hvilke områder som kan kuttes eller gjøres mer effektivt, særlig knyttet til administrative prosesser, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad. 

Tilleggsinnstillingen vil, sammen med annen budsjettdokumentasjon, inngå i grunnlaget for bystyrets behandling av budsjettet. 

Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.