Gå tilbake til:
Du er her:
Barn  kan vi finne også i fotoarkivene. Ved gården Sørås i Fana, ca. 1931. Fotograf: Enoch Djupdræt. Bildet er beskåret. Arkivet etter Hermod Hjellestad - bygdebokforfatter (BBA A-7289).
Barn kan vi finne også i fotoarkivene. Ved gården Sørås i Fana, ca. 1931. Fotograf: Enoch Djupdræt. Bildet er beskåret. Arkivet etter Hermod Hjellestad - bygdebokforfatter (BBA A-7289).
Bilde: Bergen byarkiv

Arkivdagen 2021 - Barn i arkivene

Bergen byarkiv, Interkommunalt arkiv i Hordaland, Fylkesarkivet i Vestland og Spesialsamlingene ved UiB markerer Arkivdagen 2021 med kildeslipp på nett om og av barn i arkivene.

I år er markeringen av Arkivdagen heldigital. Nedenfor finner du informasjon om skriftlige kilder som byarkivet og våre samarbeidspartnere har publisert i anledning dagen. Det er blant annet historiske foto av barn på Marcus og Flickr, arkivopptak på SoundCloud av barn som spiller tradisjonsmusikk og og protokoller over barn som ble forsørget av andre enn sine foreldre.  

Arkivdagen 2021
Arkivdagen 2021
Bilde: Arkivforbundet

Bergen byarkiv

Barnearbeid 

Inspeksjonsprotokoller fra de stedlige fabrikktilsynene i Bergen, Fana og Laksevåg 1893-1931 er lagt ut på Digitalarkivet. Her er oversikt over ulike fabrikker, samt over utstyr, ulykker og skadeomfang. Videre gis årlige oversikter over antall ansatte fordelt på kjønn og alder. Dette er en rik kilde til industrihistorie og de forteller om arbeidsforhold ved bedrifter i Bergensområdet og bruk av barn som arbeidskraft. I 1912 var for eksempel hele 20 av 68 arbeidere ved tobakksfabrikken Victoria i Solheimsviken under 18 år, fem gutter og en jente var i alderen 12-14 år. Du kan lese mer om kilden her: 

Arbeidere ved Arne fabrikker i 1891. På industristedene utenfor byen var det ikke uvanlig at hele familien arbeidet i fabrikken, også barna. Ukjent fotograf. Arkivet etter Arne Fabrikker AS (BBA-0091, Vc:1).
Arbeidere ved Arne fabrikker i 1891. På industristedene utenfor byen var det ikke uvanlig at hele familien arbeidet i fabrikken, også barna. Ukjent fotograf. Arkivet etter Arne Fabrikker AS (BBA A-0091, Vc 1).
Bilde: Bergen byarkiv

Barn understøttet av fattigvesenet. 

Protokoller fra fattigvesenet forteller om barn som vokste opp hos pleieforeldre eller i barnehjem i tiden 1901-1915, og som samtidig var understøttet av fattigvesenet. Her vil man finne navn på barna, deres biologiske foreldre samt pleieforeldrenes navn og bosted. Videre kan vi lese om hva som var årsaken til understøttelsen, når den begynte og hva pleieforeldrene fikk i månedlige bidrag fra fattigvesenet . Du kan lese mer om kilden her: 

Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH)

IKAH publiserer lagsaviser etter barne- og ungdomslag. Her forteller barna om alt fra politiske saker til høytidsmarkeringer og festdager. Avisene er håndskrevne og inneholder vakre illustrasjoner. 

Solglytt: fra privatarkivet etter Kleppe ungdomslag. Lagsavis fra 1911.
Solglytt: fra privatarkivet etter Kleppe ungdomslag. Lagsavis fra 1911.
Bilde: IKA Hordaland

Ved flere fabrikker på Vestlandet ble det etablert egne skoler for barna til arbeiderne.  IKAH publiserer skoleprotokoller og dagbøker fra ulike fabrikkskoler som viser navn, fødselsdato og karakterer på elevene, samt notater eller merknader fra lærerne. 

I likhet med Bergen byarkiv legger IKAH ut kilder om barn understøttet av fattigvesenet, dvs. arkivmateriale etter fattiggårdene på Voss og i Ullensvang som ble etablert som institusjoner under fattigvesenet.

Se mer på IKAH sin nettside her

Fylkesarkivet i Vestland

Born i historiske fotografi

Biletet er truleg teke på Døsen i Sogn. Jenta til venstre på hesten er Marie Sofie Rumohr Døsen (f. 1900). Guten er Johan Rumohr (f. 1886). Foto: Johan Rumohr Døsen, år 1903-05.
Biletet er truleg teke på Døsen i Sogn. Jenta til venstre på hesten er Marie Sofie Rumohr Døsen (f. 1900). Guten er Johan Rumohr (f. 1886). Foto: Johan Rumohr Døsen, år 1903-05.
Bilde: Fylkesarkivet i Vestland

I fotoarkiva til Fylkesarkivet i Vestland er det kring 115 000 digitaliserte historiske fotografi, frå 1800-talet og fram til i dag. Her finn me også svært mange bilete av born, men dess lenger tilbake i tid me går, dess mindre barnlege og spontane er motiva. 

Barn vart lenge fotograferte som om dei var små vaksne: i finklede, med stive blikk og stort alvor, eller oppstilte i arbeidssituasjonar. Det gjer noko med korleis me tenkjer på barndommane til våre eigne formødre og -fedre, og det kan gjere det vanskeleg å hugse at barn trass alt var barn før i tida og. 

Kva slags bilete som finst i arkivet er også tett knytt til kva samfunnslag barna tilhøyrer. Ein finn ikkje mange bilete av barna til husmenn og arbeidarar, og sjeldan der dei er i leik. Det står i sterk kontrast til dei innhaldsrike fotoalbuma til middelklassen, der me kan finne den same entusiastiske dokumenteringa av blide barnefjes for hundre år sidan, som me har i notida. På kvar sin måte gir desse bileta innblikk i fortida vår, og let oss reflektere over vår eigen oppvekst og den til borna kring oss. 

Søskenflokk, Førde. Foto: Olai Fauske  Årstal: Ukjend, Fauske var verksam i åra 1905-1944.
Søskenflokk, Førde. Foto: Olai Fauske Årstal: Ukjend, Fauske var verksam i åra 1905-1944.
Bilde: Fylkesarkivet i Vestland

Ein smakebit av born i historiske fotografi finn du på Flickr

Born i tradisjonsmusikk

Dei fleste arkivopptaka ved Fylkesarkivet i Vestland er av vaksne tradisjonsberarar. Likevel inneheld samlingane våre fleire opptak av born som syng og speler.

Frå 1990-talet av tok det dåverande fylkesarkivet i Sogn og Fjordane til med å gjera opptak av juniorklassane på fylkeskappleikane. Dokumentasjonen omfattar dermed deltakarar på smørbukk- og sjokoladekappleikar i tillegg til vaksne. Desse rekruttevlingane er uformelle mønstringar for born, gjerne på same tid som ein «vaksen» kappleik. Ein sjokoladekappleik er gjerne friare i forma, og alle deltakarar blir premiert med god sjokolade.

Born og unge lærer musikk i både formelle og uformelle situasjonar, enten det er på leikeplassen, nattasongen om kvelden eller av ein lærar. Dokumentasjon av born sin musikkultur fortel om skiftande trendar, nye førebilete og vidareføring av tradisjonar.

Denne spelelista på SoundCloud inneheld døme på kva materiale vi har der born framfører vokal tradisjonsmusikk. 

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

Her har Universitetsbiblioteket samlet sine kildeslipp i anledning Arkivdagen 2021. Språksamlingene ved Seksjon for spesialsamlinger, har et betydningsfullt stedsnavnarkiv som kalles for Skolebarnsoppskriftene. Dette er en samling av stedsnavn samlet inn av skolebarn på mellomtrinnet (5.-7.klasse).

Ellers har Billedsamlingen laget en fotoutstilling av barn i arbeid. Barn har jobbet i forskjellige historiske perioder, i fabrikk, på gård, som avisbud, eller for eksempel som skyssgutt. Bildene forteller om en fortid hvor barndom var annerledes enn i dag.

Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.
Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.
Bilde: Billedsamlingen, UB Bergen

I tillegg finnes en artikkel i “På Høyden”. 

Fakta

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid.