Henvendelser om bruk av arkivene

Byarkivet oppbevarer arkiver etter kommunal virksomhet og fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen. Disse kan du få innsyn i.

For spørsmål som krever oppslag i arkivene, benytter du våre bestillingsskjema: 

Dersom opplysningene du søker innsyn i er unntatt offentlighet og/eller gjelder deg personlig, bør du henvende deg til det aktuelle tjenestested.

Ved henvendelser til Bergen byarkiv om innsyn i personopplysninger, bruk skjema der du logger deg inn med elektronisk ID, se Innsyn i personopplysninger. Har du ikke elektronisk ID, kan du sende henvendelsen din som brevpost. Husk å legge ved kopi av legitimasjon. Du bør ikke sende personlige og sensitive opplysninger i epost. Sender du på vegne av andre, må skriftlig fullmakt med kopi av legitimasjon legges ved. 

For innsyn i historisk informasjon, bruk elektronisk bestillingsskjema. Det er nødvendig med konkrete og avgrensede forespørsler med mest mulig presis informasjon som har betydning for søket.

Nettsteder du selv kan søke i

Svar fra oss

Byarkivet gjør søk og oppslag i arkivene. Vanligvis blir henvendelsen din besvart via brev eller e-post, sammen med eventuelle kopier.

Omfattende arkivundersøkelser må du som oftest selv utføre på vår lesesal etter nærmere avtale. Byarkivets ansatte bistår med veiledning, og gir råd om alternative kilder.

Vi anbefaler forskere og studenter å ta kontakt med byarkivet i god tid på forhånd for å diskutere mulige kilder.

Hva får du tilgang til

Hovedsakelig er arkivmateriale fritt tilgjengelig. Begrenset tilgang gjelder for taushetsbelagt materiale med personopplysninger om helseforhold, personlig økonomi, familierettslige forhold m.m. Slike opplysninger er klausulert gjennom offentlig lovverk. Forvaltningsloven åpner likevel opp for dispensasjon, blant annet for retten til innsyn som part i en sak og bruk av arkivmateriale til forskningsformål.

Også privatarkiver kan være klausulert gjennom offentlig lovverk eller gjennom avtaler med tidligere eiere.

I spesielle tilfeller må du signere diskresjonsavtale eller en kontrakt om bruken av materialet.

Ved bruk av byarkivets kildemateriale i publikasjoner og lignende skal det alltid oppgis kildehenvisning til arkiv og til Bergen byarkiv.

For kommersiell bruk av åndsverk som arkitekttegninger, enkelte foto o.a., kan det påløpe arkivavgift. For vitenskapelig bruk, til lokalhistoriske publikasjoner, arkivpublikasjoner m.m. er det fritak. Kontakt byarkivet for ytterligere opplysninger.

Behandlingstid

Henvendelser blir behandlet fortløpende, men forespørsler av juridisk, økonomisk eller helsemessig betydning prioriteres. Saksbehandlingstiden er avhengig av pågang hos oss og kompleksiteten i henvendelsen. Du må regne med noe ventetid, men kan normalt vente et svar innen tre uker.

Besøk på lesesalen

Vår lesesal er åpen for publikum etter avtale mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00. Arkivmateriale til bruk på lesesalen må bestilles på forhånd. Her gjelder byarkivets regler for bruk av arkivmateriale.

Vårt gjestenett er tilgjengelig i 30 dager etter pålogging.

En begrenset mengde kopier av dokumenter fås på stedet. Større antall må bestilles. Ta gjerne med eget kamera. Ved behov kan materialet digitaliseres. Her gjelder fastsatte satser.

Byarkivets lokaler er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi anbefaler at du gir beskjed på forhånd, slik at nødvendig tilrettelegging er klart.