RSS

Norges dokumentarv

Et nasjonalt register

Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet.

Bergens likbrendingsforening og Norges første krematorium 1893 - 1914

Dokumenter fra Bergens likbrendingsforening, byggekomité og Byarkitektens arkiv om bygging av Møllendal krematorium, og kremasjonsprotokoller fra Gravferdsmyndigheten er ført inn i Norges dokumentarv.

Koleralasarettet i Bergen 1848 - 1849

I 1848 ble Bergen rammet av den dødelige sykdommen kolera. Det ble nedsatt en sunnhetskommisjon og opprettet tre lasaretter. Sykeprotokoller fra lasarettene er innført i registeret Norges dokumentarv.

Minnemateriale etter 22. juli 2011

Minnemateriale etter 22.07.2011, dokumentasjon fra Bergen og Minneprotokoll fra Rådhuset i Bergen, er lagt til eksisterende innførsel i registeret Norges dokumentarv.

Bergen havnevesen

Helt fra Bergen formelt ble dannet som by i 1070 og fram til 1960-70-tallet har havnen vært et viktig knutepunkt.

Borgerboken

Borgerbok for Bergen 1551-1751 er en av få arkivkilder som overlevde bybrannen i Bergen 1702. Boken var byens viktigste arkivstykke.

Grunnleieprotokollene

Grunnleiebøkene for Bergen 1686 – ca. 1854 består av seks protokoller som beskriver byens eiendomsstruktur, tomteinndeling og eierskap i eldre tid.

Nordlandshandelsarkivene

Allerede på 1200-tallet ble Bergen det sentrale knutepunktet for utlendingers handel på det nordafjeldske Norge.

Lepraarkivene i Bergen 1688-1967

Lepraarkiva i Bergen dokumenterer ei unik medisinsk historie, med store vitskaplege gjennombrot både for mikrobiologi og epidemiologi.

Festspillene og Alvøen Papirfabrik

Vår samarbeidspartner ArkiVest har fått to av sine arkiver innlemmet i registeret for Norges dokumentarv: Festspillene i Bergen og Alvøen Papirfabrikk A/S.