Aktivpersonellets utrustning, samt oversikt over aktuelle redskaper ved flyangrep, datert 4. februar 1944. Fra arkivet etter Sandviken skole.
Aktivpersonellets utrustning, samt oversikt over aktuelle redskaper ved flyangrep, datert 4. februar 1944. Fra arkivet etter Sandviken skole.

Luftvernplan for Sandviken skole

Vi har alle gått på skole eller har barn i skolealder. Noen har også et forhold til barnehage, enten som barn eller som foreldre. Men vet du hva arkivene etter skolene og barnehagene inneholder?

I løpet av 2010 vil byarkivet presentere forskjellig materiale fra disse arkivene.

I arkivet etter Sandviken skole finnes bl.a. en arkivboks med diverse dokumenter om "Skolesituasjonen i okkupasjonstiden"

Den 3. desember 1942 ble skolen rekvirert av tyskerne. I januar 1943 ble Skipperforeningens aldershjem i Sandviken rekvirert, og beboerne måtte flytte til skolen. Senere kom også beboere fra Ellerhusens Aldershjem til. Samme år måtte skolen skaffe plass til alle klassene fra skolene Christi Krybbe, Krohnengen, Rothaugen og Ytre Sandviken. Tyskerne brukte fortsatt gymnastikksalen. Fra april 1944 hadde Røde Kors lager på skolen. Det ble således etter hvert trangt om plassen, og fra 1944 gikk man over til å holde skole annenhver dag.

En "Luftvernplan for Sandviken skole" ble godkjent av Bergen Luftvernkrets, Avdeling for egenbeskyttelse 4. februar 1944. Hensikten var å gi en oversikt over det som ble utført eller måtte utføres med hensyn til organisasjon, personell og teknisk utstyr til iverksettelse av utvidet egenbeskyttelse ved evt. flyangrep.

Flere av skolens ansatte ble utpekt som ansvarshavende, "Aktivpersonell", for ulike områder, som varsling, ordensvern, tilfluktsrom, blending, samband, brannvern, sanitet, opprydding og opplæring.

I tilknytning til luftvernplanen finnes bl.a. "Aktivpersonellets utrustning" som viser utstyr til ansvarshavende i tilfelle flyangrep, som gassmasker, gassdrakt, stålhjelm, signalpipe m.m. Videre gis detaljert oversikt over redskaper som kan komme til nytte i en krisesituasjon, og hvor og av hvem disse var tenkt nyttet, - i tilfluktsrommet, av brannvernet m.m. En "Luftverninstruks for Sandviken skole" datert 18. desember 1940 finnes også her (se faktaboks).

Etter bombingen av Holen skole på Laksevåg 4. oktober 1944 ble elvenes fremmøte lavt ved Sandviken skole og trolig ved andre av byens skoler også. Sandviken skole låg nær havnen, dette medførte at Innkvarteringssjefen mente skolen lå i faresonen ved evt. flyangrep. Derfor ble skolen stengt, og barna fikk fra 31. oktober 1944 undervisning ved Krohnengen skole. På slutten av året ble halvparten av elevene evakuert i regi av Røde Kors og Menighetspleiens Barnekontor.

Nå var det imidlertid ikke flyangrep som forårsaket de store skadene på Sandviken skole dokumentene forteller om, men eksplosjonsulykken ved Festningskaien 20. april 1944. Arkivet inneholder detaljert oversikt over skader på skolens bygninger som følge av eksplosjonen. Av i alt 1325 vindusruter ble 797 knust av lufttrykket, dette utgjorde 550 m2 glass. Men det skulle nok gå lang tid før vinduene ble reparert, - det kan vi lese ut fra Katastrofeutvalgets kunngjøringer om regler for vindusglass (se faktaboks).

Sandviken skole ble bygget i 1896-1898 og revet i 1988.

Videre på internett

 

Vedlegg

Arkiv

  • BBA A-0089 Sandviken skole, vol. Ob 1

Fakta

Bergen Byarkiv startet i 2006 et prosjekt for innhenting og ordning av arkivene til alle kommunale skoler og barnehager. Skolearkivene kan inneholde informasjon om elever, oppmøte, karakterer, vitnemål, spesialundervisning, administrasjon og ansatte. I Barnehagenes arkiv finnes opplysninger om barna og de ansatte, samt om oppmøte, pedagogisk informasjon og foto.