Presentasjoner

Her finner du en presentasjon av arkivene i Motstandsarkivet. Klikk på arkivets navn for å laste ned ei fullstendig arkivliste for det enkelte arkiv.

Arkivet omfatter materiale innsamlet av det såkalte Coucheron-utvalget (Komiteén for krigstidens historie i Bergen), nedsatt av Bergen formannskap, i årene 1949-1957. Materialet består blant annet av beretninger om krigen på Vestlandet, om det sivile luftvernet i Bergen, materiale fra de tyske styrkene i Bergensområdet (bl.a. feltavisen Westfälische Infanterie ), tysk, alliert og norsk propagandamateriale (bl.a. illegale aviser, britiske propagandaplakater og såkalt svart propaganda), beretninger, rapporter og intervjuer om hvordan motstandsarbeidet ble organisert i Bergen i krigens startfase, om de kommunale tjenestemennenes motstandsarbeid, om ulike typer illegalt arbeid (blant annet nyhets- og reiseformidling, økonomisk hjelpearbeid), materiale knyttet til Hjemmefronten, økonomiske forhold i Bergen under krigen, forholdene i arbeidslivet, skolesektoren, kirken, kulturlivet, rettsvesenet og frigjøringsdagene i 1945.
 

Arkivet omfatter materiale innsamlet av Komiteén for okkupasjonstidens historie, det såkalte Hiis Hauge-komiteén 1973-1979. Materialet omfatter flere sider ved okkupasjonen av Bergen og omegn fra 1940 til 1945, fortalt gjennom personlige beretninger, intervju med mennesker som opplevde krigen, offentlige og hemmelige rapporter, gjennom avisklipp, illegale aviser, fotografier, dagbøker, sanger og lignende. Materialet omfatter krigen på Vestlandet, organisering og utføring motstandsarbeidet, flere navnelister både over motstandsfolk og over NS' medlemmer og det sivile luftvern. En kan også finne opplysninger om rettsvesenet, gjennom landsvikoppgjøret, og uttalelser fra advokater og dommere og om fangeleirer og fangenskap. Videre omfatter arkivet material om den legale og illegale pressen, skolen, kirken og kulturlivet, arbeidslivet og næringslivet, økonomiske forhold, frigjøring og frigjøringspolitikk. Det finnes også et større materiale om kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordande og særlig Bergen kommune. I tillegg finnes flere dokumenter om den såkalte "redersaken" - hjemkjøp av fanger fra konsentrasjonsleirer: skipsreder Georg von Erpecom og Einar Gerhardsen. Det finnes også tyske kilder i materialet som Meldungen aus Norwegen, finansrapporter og General Tittels krigsdagbok fra 1940.
 

Arkivet består av møtebøker, kopibøker, korrespondanse, regnskap, artikler og annet knyttet til Hiis Hauge-komiteén (Okkupasjonshistoriekomiteén II).
 

Arkivet består av materiale knyttet til utstillingen "Bergen i krig" fra 1978. Det omfatter blant annet enkelte gjenstander fra krigens dager, som gassmaske, tysk stålhjelm, tobakk og sigaretter, samt en kortbølgesender. I tillegg finnes det en god del fotografier i dette materialet.
 

Materialet omfatter blant annet tidsskrifter, avisutklipp, intervjuer, beretninger, fotografier og minnebøker.
 

Samlingen består av en rekke propagandaplakater fra krigen. De aller fleste er NS-propagandaplakater.
 

 Materialet omfatter diverse tekster til soldatsanger.
 

Materialet inneholder avisutklipp fra 1940, 1941 og mai 1944.
 

Materialet omfatter eksemplarer av den illegale avisen Norsk vilje. Organ for Hjemmefronten, mars - desember 1943, samt korrespondanse.
 

Materialet omfatter et navneregister over fanger ved Bardufoss fangeleir, materiale knyttet til Bardufossfangenes Minnefond, samt korrespondanse.
 

Materialet består av fotografier fra eksplosjonsulykken i Bergen 1944.
 

Materialet består av rasjoneringskort for brød fra Bergen 1940.
 

Materialet omfatter kontrakter, bekjentgjørelser, kart og regnskap vedrørende driften av Sporveiens Tobakkslag.
 

Materialet inneholder bl.a. private fotografier fra Landås, Bergen 1945.
 

Materialet består av fotografier fra Espeland leir 1944 og fra 17.mai-feiring i Bergen 1945.
 

Materialet omfatter et fotoalbum med fotografier, avisutklipp, tegninger og annet fra okkupasjonstiden, samt korrespondanse, anti-nazistisk propagandamateriale og aviser.
 

Materialet omfatter fotografier, korrespondanse og tjenestepapirer fra krigsårene, samt privat korrespondanse, attester og vitnemål.
 

Materialet omfatter fotografier, dokumenter, kart, rapporter og annet knyttet til flyangrepet på Laksevåg oktober 1944.
 

Materialet omfatter blant annet et manuskript om krigsminner 1939-1940.
 

Materialet omfatter materiale knyttet Næss sitt fangenskap i Nacht und Nebel-leiren Natzweiler, bl.a. ett manuskript og notater, samt en videofilm.
 

Materialet omfatter diverse materiale fra Kp 7., 2. tropp i Bjørn West: Blant annet vaktrapporter, vaktjournaler og instrukser. I tillegg omfatter arkivet materiale innsamlet av Joachim Wiesener, deriblant et intervju med Puschmann ved Reichkommissariatet i Bergen, mai 1945, og materiale om etterretningsorganisasjonen XU.
 

Materialet består av et manuskript om en skolegutt sine opplevelser 1940-1945.
 

Materialet omfatter blant annet nedtegnelser om Antonesens opphold i tysk fangenskap i Sachsenhausen.
 

Materialet inneholder blant annet kopi av telegram fra 20.4 1940 der sjefen for 4. Brigade, oberst Østbye, meddelte øverstkommanderende på Vestlandet general Steffens om at de norske troppene hadde kapitulert.
 

Materialet omfatter blant annet beretninger om opplevelser i krigsårene, en trebåt spikket på Ulven fangeleir 1942 og en innrammet blyanttegning, tegnet av en norsk fange.
 

Materialet omfatter blant annet ca. 70 rundskriv fra justisdepartementet til fylkesmenn sendt under krigen, samt korrespondanse fra Bergen byrett 1940-1945.
 

Materialet består av en publikasjon av Falch om hans fangenskap i norske og tyske konsentrasjonsleirer: Ulven, Grini, Sachsenhausen og Neuengamme.
 

Materialet omfatter blant annet en rapport av Smitt om hans flukt fra Bergen til Stockholm 1944.
 

Materialet består av boken Norsk presse under hakekorset, bindene I-III.
 

Materialet omfatter diverse skriv, brev og notat knyttet til Stockfleths tjeneste i førstehjelpstroppene i Bergen under krigen.
 

Arkivet omfatter materiale vedrørende Tysklandsfangenes Forening, blant annet manuskript om foreningen, korrespondanse og medlemslister.
 

Arkivet består av et manuskript om hvordan Rognstad som tyveåring måtte overta ansvaret for bedrift og hjem i 1943.
 

Materialet omfatter fotografier fra 1943 eller 1944, samt korrespondanse.
 

Arkivet omfatter blant annet materiale vedrørende etterretningsorganisasjonen XU, fotografier fra krigstidens Bergen, og diverse skriv.
 

Materialet omfatter blant annet utklippsbøker om krigsbegivenhetene 1939-1944, samt materiale om Gjesdahls fangenskap på Grini.
 

Arkivet inneholder et eksemplar av Bergens Tidende med en artikkel av Simonsen.
 

Materialet består av en publikasjon om Hjemmestyrkene, kompani F.1 - Fanakompaniet.
 

Arkivet inneholder et manuskript om hvordan Feste opplevde aprildagene i 1940.
 

Arkivet omfatter blant annet materiale om Drekslers illegale arbeid utført i fangenskap i Bergen Kretsfengsel under krigen.
 

Materialet omfatter manuskripter om Revheims krigsminner.
 

Arkivet omfatter blant annet materiale om den illegale etterretningsorganisasjonen Bergen Anleggs Reportasje (BAR).
 

 Materialet omfatter blant annet Meyers beretning om krigsårene 1940-1945 (Tropp B-35 av Mil.org.), samt diverse publikasjoner og aviser.
 

Materialet består av skriv om rekvirering av ulltepper under krigen.
 

Materialet omfatter en beretning om Andersens erfaringer med smugling av næringsmidler til Bergen.
 

Materialet omfatter blant annet kassetter der Brakestad forteller om sine opplevelser under kampene i Valdres.
 

Materialet består av åtte kortere beretninger fra krigstidens Osterøy.
 

Materialet omfatter blant annet beretninger av Mack om hans erfaringer under krigen.
 

Materialet omfatter blant annet et manuskript med stoff fra krigen, knyttet til Mjellem og Karlsen.
 

Materialet omfatter blant annet Tennebekks opplevelser de første dagene av krigen på Vosseavsnittet.
 

Materialet består av Wergelands beretning om hans opplevelser som hjemmefrontsoldat under krigen.
 

Materialet inneholder fotografier fra krigstidens Bergen.
 

Materialet omfatter blant annet fotografier fra Bergen, beretning om krigsårene, materiale knyttet til det norske undervannsvåpenet i England og en granatsplint.
 

Arkivet omfatter materiale knyttet til etterretningsorganisasjonen Theta, blant annet en liste over radiostasjoner som Secret Intelligence Service drev i Norge under krigen.
 

Materialet består av lydbånd etter Jonas Myhre.
 

Arkivet omfatter materiale knyttet til Monrad Lillelied og hans arbeid i den illegale etterretningsorganisasjonen Bergen Anleggs Reportasje (BAR), samt materiale knyttet til motstandsaktiviteter i Bergen Kretsfengsel under krigen.
 

Materialet består av grenseboerbevis.
 

Arkivet består blant annet av et metall-klisje, korrespondanse, sonetter fra 1940-1941 og bøker.
 

Materialet består blant annet av opprop og skriv til ungdommer som unngikk den pålagte Arbeidstjenesten (AT), instruksjoner fra Frihetsrådet og av ulike rapporter.
 

10 VHS-kassetter med intervjuer av motstandsfolk: Jan Dahm, Eilert Eilertsen, Birger M. Eriksen, Reidar Isachsen, Magnhild Hannås Larsen, Helen Mowinckel Nilsen, August Rathke, Odd Strand, Jacob Strandheim og Gunnar Wiig-Andersen.
 

Materialet inneholder fotografier fra Bergen under krigen.
 

Materialet omfatter fotografier - "Erinnerungen an Norwegen 1943/45".
 

Materialet omfatter fotografier fra krigstidens Bergen, Haukelifjell og andre steder der Rother tjenestegjorde.
 

Materialet omfatter brev og flygeblader.