Fartøyskjema for skipet Aaland som gir opplysninger om skipets anløp i Bergen i 1948.
Fartøyskjema for skipet "Aaland" som gir opplysninger om skipets anløp i Bergen i 1948.
Bilde: Fra arkivet etter Bergen havnekontor/havnefogd, A-0742 Hac: 1.

Fartøyskjema fra havnevesenet 1941-1975

Fartøyskjema for perioden 1941-1975 er nå skannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.

Arkivene etter Bergen havnevesen inneholder mange hyllemeter med dokumentasjon om skipsanløp, altså en oversikt over ankomsten og avgangen til skip i Bergen havn, fra 1873 og opp til i dag. I denne perioden har man registrert anløp på ulike måter. Gjennom arkivmaterialet om skipsanløp får vi et innblikk i den daglige aktiviteten i havnen. 

Vi har digitalisert og publisert fartøyskjemaer/skipsregister fra 1941-1975 på Digitalarkivet. Materialet omfatter tusenvis av skip som over en 34 år lang periode har anløpt Bergen. Skjemaene er alfabetisk ordnet på skipsnavn, noe som betyr at om man har navnet på et skip man har en spesiell interesse for eller tilknytning til, kan man bla seg frem til skipet for å se når det befant seg i Bergen. Skjemaene inneholder også opplysninger om ekspeditør (også kalt skipsagent), skipets brutto- og nettotonnasje, liggetid og ved hvilken kai eller bøye skipet var fortøyd.

Fartøyskjemaene dokumenterer på en oversiktlig og forståelig måte 34 år med hverdagshistorie i Bergen. Selv om hovedformålet med skjemaene var loggføring for beregning av havneavgifter til Bergen havn, kan de i dag brukes til mye mer enn bare som kvitteringer og regnskap.

Fartøyskjema/skipsregister på Digitalarkivet

A-0742 serie Hac 1- 66:

På Arkivportalen